Spis treści

Aktualności

 03.06.2016 r.

 Konferencja pt. "Płazy – znaczenie, zagrożenia i ochrona"

 

W dniach 1-3 września odbyła się konferencja pt. "Płazy – znaczenie, zagrożenia i ochrona". Konferencja zorganizowana została przez Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda w ramach projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce", współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Konferencja odbyła się w miejscowości Gawrych Ruda, na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Uczestniczyło w niej ponad 70 osób reprezentujących m.in.: parki narodowe i krajobrazowe, instytuty naukowe i organizacje pozarządowe.
Zakład Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert przedstawił wyniki swojej pracy w prezentacji pod tytułem "Istniejące pułapki antropogeniczne w obrębie korytarzy ekologicznych w północno-wschodniej Polsce".

 24.05.2016 r.

 Usuwanie barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi

 

W maju, na zlecenie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, rozpoczęliśmy usuwanie barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH 200005 w miejscowości Dowspuda. Prace, obejmujące koszenie roślin i usuwanie powstałej biomasy, będą trwać do końca sierpnia tego roku. Prowadzone zabiegi mają na celu ograniczenie wzrostu barszczu Sosnowskiego oraz zminimalizowanie ryzyka negatywnego odziaływania tych roślin na ludzi i zwierzęta.

 10.05.2016 r.

 Usuwanie niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera

 

W maju rozpoczął się kolejny rok usuwania niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera z terenu Wigierskiego Parku Narodowego. Trwający od 2013 roku projekt pn. „Czynna ochrona gatunków i siedlisk na obszarze Natura2000 „Ostoja Wigierska” współfinansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwala w skuteczny sposób ograniczać występowanie tej inwazyjnej rośliny na przyrodniczo cennych obszarach. Prowadzone pod kontrolą botaniczną zabiegi, jak co roku, potrwają do końca sezonu wegetacyjnego. Dzięki wzmożonej pracy oraz naciskowi na jakość wykonania usługi glebowy bank nasion nie będzie i w tym roku zasilany przez niecierpka gruczołowatego.

 16.03.2016 r.

 Monitoring zimowiska płazów

 

Już drugi rok prowadzimy badania nad wykorzystaniem przez płazy sztucznie powstałego zimowiska. Lokalizacja wybrana została na podstawie wcześniejszego monitoringu miejsc nasilonej wiosennej migracji płazów. Zimowisko o powierzchni ok. 24 arów ogrodzone zostało barierami naprowadzająco – ochronnymi oraz wkopano wiaderka stanowiące pułapki żywo-łowne. Dzięki prowadzonej pracy dowiemy się jakie gatunki płazów zasiedlają zimowisko, jaka jest ich liczebność oraz jakie ewentualne zmiany w populacjach zaszły w porównaniu z ubiegłym rokiem. Pozyskane dane posłużą w przyszłości celom lepszej ochrony płazów w Polsce północno – wschodniej i nie tylko.
Planowany termin zakończenia monitoringu to połowa maja br.

 10.03.2016 r.

 Śmiertelność płazów na szosach

 

Kolejny rok z rzędu przeprowadziliśmy rozpoznanie terenowe dotyczące śmiertelności płazów na drogach w okresie wiosennej migracji do miejsc rozrodu. Monitoringiem objęto drogi powiatowe i wojewódzkie obszaru północno – wschodniej Polski, w obrębie dwóch województw: podlaskiego i warmińsko - mazurskiego. Określenie dokładnej lokalizacji miejsc wzmożonej śmiertelności płazów na szosach pozwoli na podjęcie działań związanych z ich czynną ochroną. Dane wykorzystane zostaną w przyszłości do ograniczenia śmiertelności płazów na lokalnych drogach, a tym samym do zachowania różnorodności biologicznej regionu.

 01.03.2016 r.

 Kontrola pięciu systemów dolnych przejść dla małych zwierząt kręgowych

 

Zgodnie z umową zawartą ze Stowarzyszeniem Człowiek i Przyroda, przed rozpoczęciem migracji płazów na miejsca rozrodu skontrolowano pięć systemów stałych dolnych przejść dla małych zwierząt kręgowych. Budowa systemów, przeprowadzona w okresie ostatnich dwóch lat, miała na celu ograniczenie śmiertelności płazów na drogach w miejscach ich nasilonej migracji. Kontrola miała na celu wychwycenie i usunięcie wszelkich usterek, czy też nieszczelności infrastruktury. Uszkodzone elementy mogą zarówno ranić zwierzęta, jak i powodować ich wtargnięcie na jezdnię, co najczęściej kończy się śmiercią. W dwóch przypadkach konieczna była wymiana kilku segmentów ścianek naprowadzających, które zniszczone zostały w wyniku wypadku komunikacyjnego oraz spalone podczas przydrożnego wypalania gałęzi.

 29.02.2016 r.

 Wykonane prace pielęgnacyjne

 

W lutym w województwie warmińsko-mazurskim na terenie ostoi Natura 2000, Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH 280055, wykonaliśmy prace pielęgnacyjne polegające na podkrzesaniu młodnika sosnowego na powierzchni 4 ha. Zebrane gałęzie zostały rozdrobnione i wykorzystane jako materiał do ściółkowania, chroniący glebę przed nadmiernym przesychaniem i zachwaszczeniem. Dodatkowo wykonana praca wpłynie pozytywnie na cenne gatunki fauny znajdujące się na tym terenie. Oczyszczony obszar stanowi ważne w skali regionu miejsce rozrodcze dla gatunków chronionych zarówno w myśl prawa polskiego, jak i międzynarodowego.

 01.01.2016 r.

 Życzenia Noworoczne

 

Wszystkim naszym Współpracownikom i nie tylko życzymy owocnego Nowego Roku 2016, spełnienia w życiu osobistym i zawodowym, a przede wszystkim dużo życzliwości i cieplejszego spojrzenia na otaczającą nas przyrodę. Niech podjęte przez nas w Nowym Roku zadania działają na Jej korzyść.

 15.12.2015 r.

 Zakończenie prac badawczych

 

Zakończyliśmy trwające dwa lata prace badawcze związane z lepszym poznaniem ekologii i metod usuwania inwazyjnego gatunku obcego pochodzenia – niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera. Prace wykonywane były w ramach projektu "Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania" współfinansowanego ze Środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zadanie podzielone było na trzy części:

  • inwentaryzacja gatunków inwazyjnych roślin ze szczególnym uwzględnieniem niecierpka gruczołowatego wzdłuż Czarnej Hańczy na odcinku od źródeł do miejscowości Sobolewo, (→ pdf)
  • testowanie metod zwalczania niecierpka gruczołowatego, (→ pdf)
  • badanie dróg rozprzestrzeniania się nasion niecierpka gruczołowatego. (→ pdf)

Zadania zakończone zostały raportami podsumowującymi pozyskane dane oraz wskazującymi potencjalne kierunki przyszłych działań związanych z usuwaniem gatunku. Opracowane podczas prac badawczych metody powinny pozytywnie wpłynąć na skuteczność oraz efektywność wykonywanych czynności dążących do usunięcia inwazyjnego gatunku ze środowiska.

 02.11.2015 r.

 Koncepcja ochrony żółwia błotnego Emys orbicularis

 

Na zlecenie Fundacji Puszczy Rominckiej wykonaliśmy koncepcyjną pracę związaną z ochroną żółwia błotnego Emys orbicularis w ostoi Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH 280055, w województwie warmińsko-mazurskim. Występowanie żółwia błotnego na terenie ostoi znane było już w XIX wieku, przy czym jego liczebność plasowała się na zdecydowanie wyższym poziomie. Obecnie żółwie błotne zasiedlają kilka głównych stanowisk w obrębie ostoi, które są kluczowe dla zachowania populacji gatunku w północno – wschodniej Polsce. Główne zagrożenia jakim podlega gatunek, zarówno na Mazurach, jak i w innych częściach kraju, związane są z negatywnymi zmianami zachodzącymi w środowisku, tj.: obniżanie się poziomu wody gruntowej i powierzchniowej, gospodarka rolna na lęgowiskach, zacienianie i zadarnianie lęgowisk, czy niekontrolowana zabudowa i grodzenia.

 

Koncepcja ochrony żółwia błotnego określa działania niezbędne do zachowania gatunku i utrzymania liczebności populacji na co najmniej obecnym poziomie. Mamy nadzieję, że w przyszłości wdrożenie zakładanych działań wpłynie pozytywnie na gatunek oraz pozwoli nam cieszyć się jego obecnością przez kolejne dziesięciolecia.


(→ pdf)

Zakład Innowacji Przyrodniczych ECOEXPERT sp. z o.o.
Krzywe 62B lok. 2
16-402 Suwałki

+48 87 567 44 30, 885 777 723
+48 87 567 44 30

biuro@ipecoexpert.pl