Nasza oferta

Wybrane realizacje

 

 • Budowa siedlisk zastępczych dla owadów w postaci konstrukcji glinianej z zadaszeniem oraz z wykorzystaniem karcz i pustych łodyg roślin. Miejsce realizacji Krzywe, Żytkiejmy. Zlecenie wykonane na zamówienie Fundacji Greenpeace Polska.
 • Wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie niezbędnym do opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na powierzchni około 125 ha w gminie Suwałki oraz 205 ha w gminie Szypliszki. Zakres przeprowadzonej inwentaryzacji: szata roślinna, herpetologia, ornitologia i teriologia.
 • Opracowanie dokumentacji dendrologicznych służącej jako załącznik do wniosku na usunięcie drzew i krzewów oraz wniosku na przeprowadzenie prac w obrębie strefy konserwatorskiej do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zlecenie realizowane na zamówienie Miasta Sejny.
 • Opracowanie ekspertyczy ornitologicznej i chiropterologicznej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie "Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach przy ul. Mickiewicza 36". Zlecenie realizowane na zamówienie Miasta Sejny.
 • Przeprowadzenie monitoringu efektów ekologicznych działań związanych z czynną ochroną płazów w ramach projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie” współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego UE LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 • Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o żółwiu błotnym oraz uwarunkowaniach jego ochrony w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 • Wykonanie opracowania pn. „Analiza i ocena zasobów przyrodniczych wybranych terenów miasta Suwałki”, w ramach którego została przeprowadzona inwentaryzacja i waloryzacja obiektów przyrodniczych, ocena stanu środowiska i jego zagrożeń, waloryzacja badanych obiektów oraz określenie zasad ochrony wytypowanych do objęcia prawną ochroną obiektów, aktualizacja mapy „Uwarunkowania i zasoby przyrodnicze”.
 • Opracowanie, realizacja i dostarczenie wystaw tematycznych o Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej wykonane w ramach projektu „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 • Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla gatunku żółw błotny (Emys orbicularis) w obszarze Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo. Zamówienie prowadzone w ramach realizacji projektu pn.: „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 • Dostawa sprzętu dydaktycznego na potrzeby realizacji edukacji ekologicznej w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej.
 • Podjęcie działań ochronnych żółwia błotnego poprzez przeprowadzenie badań laboratoryjnych na obecność DNA prowadzonych metodą qPCR. Zlecenie wykonywane w ramach projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych”.
 • Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej w ciągu planowanej inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Ignacego Krasickiego i rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Zlecenie zrealizowane było dla Miasta Suwałki i dotyczyło w głównej mierze inwentaryzacji gatunków chronionych w obszarze inwestycji oraz potencjalnego negatywnego wpływu inwestycji na te gatunki.
 • Wykonanie ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologicznej budynku mieszkalnego w Żytkiejmach. Zadanie realizowane było na zlecenie Gminy Dubeninki. Ekspertyza to integralny element wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do zwierząt gatunków objętych ochroną. Oba dokumenty stanowią jeden z niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku, która finansowana ma być z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • Pełnienie nadzoru przyrodniczego/herpetologicznego nad realizacją projektu LIFE „Active protection of the rare amphibian and reptile species on the Natura 2000 sites in Europe” LIFE17 NAT/PL/000011 finansowanego ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Projekt realizowany jest w okresie: 02.07.2018 r. – 31.12.2023 r.. Głównym celem projektu jest zachowanie populacji oraz poprawa warunków siedliskowych dwóch zagrożonych w skali europejskiej gatunków: żółwia błotnego (Emys orbicularis) i kumaka nizinnego (Bombina bombina) w Polsce (Mazury, województwo Lubuskie) i w Danii (wyspa Skarø). Oba gatunki objęte są ochroną w Unii Europejskiej w ramach zapisów Dyrektywy Siedliskowej (Załącznik II).
 • Wykonanie na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad monitoringu przepustów dla płazów i małych zwierząt kręgowych zrealizowanych w ramach zadania polegającego na budowie obwodnicy miasta Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61. Monitoring prowadzony będzie w latach 2019 – 2020 i ma wskazać wykorzystanie przepustów przez płazy i małe zwierzęta kręgowe oraz określić w miarę możliwości skład gatunkowy i liczebności poszczególnych gatunków korzystających z przejść.
 • Dostawa barier ochronno-naprowadzających dla płazów dla Białowieskiego Parku Narodowego oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Odpowiednio wyprodukowaliśmy i dostarczyliśmy po 800 i 200 m barier. Bariery posłużą do ochrony płazów w okresie migracji w trakcie przekraczania jezdni, które stanowią dla nich śmiertelne niebezpieczeństwo.
 • Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół siedziby Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem w ramach realizacji projektu „Modernizacja Infrastruktury Turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego w 2017 roku. Zagospodarowanie miejsc odpoczynku i edukacji-nawierzchnie i wyposażenie”. Działania skupiały się głównie na odnowieniu placu edukacyjnego wraz z montażem zestawów edukacyjnych oraz na urządzeniu terenów zielonych
 • Zbiór odchodów wilków z obszaru Wigierskiego Parku Narodowego na przełomie dziewięciu miesięcy w 2017, 2018 i 2019 roku mający na celu zbadanie ich składu pokarmowego. Zadanie prowadzone w ramach realizacji działania „Doskonalenie systemu obserwacji dużych i średnich ssaków w ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego – etap II”.
 • Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej na budynkach mieszkalnych dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Ekspertyza była niezbędna do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących lub innych niż dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną i złożenie wniosku w ramach zadania polegającego na wykonaniu prac termomodernizacyjnych budynków. Zamówienie obejmowało również wykonanie prac związanych z pełnieniem nadzoru ornitologicznego w zakresie robót budowlanych.
 • Inwentaryzacja drzew i krzewów dla drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Giżycko – Kętrzyn w promieniu 50 metrów od osi drogi. Inwentaryzacja przeprowadzona zastała na długości 27 km. Zebrane dane dotyczyły gatunków, wysokości drzew, wielkości ich pierśnicy oraz szerokości korony inwentaryzowanych drzew. Lokalizacja drzew i krzewów nanoszona była dodatkowo na mapy geodezyjne.
 • Ręczne usuwanie roślin inwazyjnych – barszczu Sosnowskiego z powierzchni 2,862 ha w miejscowości Dowspuda, nad rzeką Rospuda, na obszarze Puszczy Augustowskiej w latach 2017, 2018 i 2019. Prace obejmowały również przewóz i składowanie biomasy na odpowiednio zabezpieczonych kompostowniach.
 • Przeprowadzenie warsztatów na temat inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia. Warsztaty zorganizowano w ramach realizacji projektu Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” LIFE11 NAT/PL/000431.
 • Przygotowanie kompleksowej koncepcji ochrony żółwia błotnego (Emys orbicularis) na terenie obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo, Puszcza Napiwodzko Ramucka i częściowo Puszcza Piska. (→ pdf)
 • Pełnienie nadzoru przyrodniczego przy budowie przepustów dla płazów na drodze powiatowej nr 1153B Okuniowiec – Wiatrołuża na odcinku 4+700 – 4+950 oraz rozstawienie i utrzymanie w czasie budowy tymczasowych barier naprowadzających dla płazów.
 • Pełnienie dodatkowego nadzoru botanicznego nad pracami wykonywanymi przy usuwaniu roślin inwazyjnych, pełnienia funkcji koordynatora grup pracowniczych, prowadzenie badań i monitoringu nad gatunkami inwazyjnymi oraz wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w ramach projektu: "Usuwanie niecierpka gruczołowatego - inwazyjnego gatunku rośliny obcego pochodzenia" w ramach realizacji projektu: pn. Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”, współfinansowanego ze środków finansowych Unii Europejskiej LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Inwentaryzacja obcych gatunków roślin, z jednoczesnym ich usuwaniem, na obszarach proponowanych do objęcia ochroną ścisłą w Wigierskim Parku Narodowym.
 • Pełnienie nadzoru przyrodniczego nad pracami projektowymi i budowlanymi  w ramach projektu pn.: "Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie przepustów dla płazów oraz odtworzenie miejsc rozrodu płazów", realizowane w ramach projektu: „Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce” LIFE12 NAT/PL/000063, współfinansowanego ze środków finansowych Unii Europejskiej LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 • Wykonanie kompletu przenośnych barier naprowadzających w ramach projektu: „Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce” LIFE12 NAT/PL/000063, współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 • Wykonanie inwentaryzacji gatunków inwazyjnych ze szczególnym uwzględnieniem niecierpka gruczołowatego, opracowanie metodyki testowania sposobów zwalczania niecierpka gruczołowatego oraz metodyki badań dróg rozprzestrzeniania się nasion tego gatunku, które realizowane są w ramach projektu "Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się metody zwalczania" współfinansowanego ze Środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (→ pdf)
 • Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół siedziby Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem w ramach realizacji projektu „Modernizacja Infrastruktury Turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego w 2017 roku. Zagospodarowanie miejsc odpoczynku i edukacji-nawierzchnie i wyposażenie”. Działania skupiały się głównie na odnowieniu placu edukacyjnego wraz z montażem zestawów edukacyjnych oraz na urządzeniu terenów zielonych.

 

Współpracujemy

 

Zakład Innowacji Przyrodniczych ECOEXPERT sp. z o.o.
Krzywe 62B lok. 2
16-402 Suwałki

+48 87 567 44 30
+48 87 567 44 30

biuro@ipecoexpert.pl