Adaptacje do zmian klimatu w mieście Łomża

Zakończyliśmy prace związane z szeroką analizą przystosowania miasta Łomża do postępujących zmian klimatycznych. Integralną częścią analizy było wykonanie inwentaryzacji zieleni miejskiej na wyznaczonych przez Zamawiającego – miasto Łomża – zieleńcach oraz wszystkich drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Sumarycznie inwentaryzacja przeprowadzona została na obszarze około 200 ha, w tym na długości około 120 km pasów drogowych. Inwentaryzowano drzewa i ich odmiany, krzewy i ich odmiany oraz powierzchnie zielone: trawniki i łąki kwietne. Inwentaryzację wykonano przy użyciu programu ArboMap oraz najnowszej generacji sprzętu umożliwiającego nanoszenie danych z geodezyjną dokładnością. Efektem końcowym jest wiele dziesiątek map z naniesionymi elementami zieleni i tabel wykonanych dla 16 zieleńców i 194 ulic miejskich. W ramach zadania powstały trzy dokumenty: „Inwentaryzacja zieleni przeprowadzona w ramach zadania Audyt zieleni w mieście Łomża”, „Ocena wykorzystania terenów zielonych na inwestycje w zakresie adaptacji do zmian klimatu” oraz „Koncepcje rozwoju terenów zielonych sprzyjające adaptacji do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków”. Mamy nadzieję, że nasze opracowania zostaną szeroko wykorzystane przez miasto Łomża do dalszej działalności na rzecz ochrony zieleni miejskiej oraz przystosowania do zmian klimatycznych.
E.JD.