Monitoring przejść dla zwierząt

Monitoring przejść dla zwierząt wykonanych na drodze S61 na odcinku w. Wysokie – m. Raczki 

Realizacja drogi szybkiego ruchu wiąże się z zastosowaniem różnego rodzaju metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego, w tym wygrodzeń, przejść, systemów odwodnienia drogi itd. Na zlecenie GDDKiA Olsztyn w latach 2023-2028 wykonywać będziemy ciągły monitoring skuteczności wykonanych na drodze S61 rozwiązań służących ochronie środowiska. Monitoring obejmował będzie wiele komponentów, w tym: określenie śmiertelności płazów, wykorzystanie przejść przez płazy i małe zwierzęta, kontrolę szczelności wygrodzeń, zasiedlenie zbiorników kompensacyjnych dla płazów, określenie śmiertelności ptaków i nietoperzy, wykorzystanie przejść dla dużych i średnich zwierząt. Wykonany monitoring oraz przedstawione dla Zamawiającego raporty przyczynią się do określenia skuteczności zastosowanych rozwiązań, a tym samym do lepszej ochrony fauny, w tym gatunków/grup szczególnie zarażonych na kolizje z pojazdami czy też będących pod innymi negatywnymi wpływami istniejącej drogi szybkiego ruchu (np. źle zabezpieczone systemy odwodnieniowe). Zamawiający będzie także na bieżąco informowany o wszelkich zdarzeniach związanych ze szczelnością ogrodzeń, aktami wandalizmu czy też innych faktach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem struktur służących ochronie środowiska. Wierzymy, że posiadane przez firmę doświadczenie oraz zespół ekspertów wskazanych do wykonania zamówienia skutkować będą rzetelnym wykonaniem zadania oraz powstaniem wysokiej klasy opracowań.
E.JD.