Opracowanie zaleceń ochronnych dla obszaru Wydmy Kotliny Toruńskiej PLH040041

Wykonanie inwentaryzacji oraz monitoringu przyrodniczego dla siedlisk z załącznika I oraz gatunków roślin i zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej w ramach projektu LIFE pn. "Wspieranie użytkowników terenów wojskowych w zarządzaniu obszarami Natura 2000" 101074108-LIFE-GIE-PL-INF-ARMY. Projekt realizowany jest przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, a obejmuje działaniami obszary wojskowe znajdujące się w całej Polsce. Zadanie przeznaczone dla nas obejmuje zarówno prace terenowe nastawione na odnalezienie, opisanie i wykonanie oceny stanu zachowania chronionych siedlisk, gatunków roślin oraz zwierząt, jak i opracowanie dokumentacji zgodnej z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.