Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko dla farmy fotowoltaicznej

W dniu wczorajszym złożyliśmy Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 230 MW na obszarze ok. 300 ha w miejscowości Łęguty, gmina Gietrzwałd, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie. Farma fotowoltaiczna powstać ma na gruntach rolnych wykorzystywanych aktualnie pod intensywną uprawę kukurydzy. Ze względu na rozmiar inwestycji, w przypadku jej realizacji, konieczne będzie zastosowanie kilku rozwiązań pro-środowiskowych, które zostały zaproponowane i opisane w Raporcie. Rozwiązania te mają pozytywnie wpłynąć na lokalną bioróżnorodność, a w dalszej perspektywie przywrócić ją na obszar planowanej inwestycji. Powszechnie bowiem wiadomo, że wielkoobszarowa uprawa kukurydzy wiąże się z bardzo dużą utratą bioróżnorodności oraz niekorzystnymi zmianami w glebie. Planowana inwestycja stanowić będzie poligon doświadczalny, na którym testowanych będzie szereg rozwiązań mających na celu ochronę różnorodności biologicznej i przywracanie jej na tereny wcześniej zdegradowane. Raport poprzedzony został wykonaniem rocznej inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie botaniki, herpetologii, ornitologii, teriologii i chiropterologii.
E.JD.