Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000

Na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie wykonywać będziemy dwie analizy potencjalnego wpływu planowanych inwestycji związanych z pracami odmuleniowymi na ciekach: Szczeberka oraz Lebiedzianka na środowisko przyrodnicze. Ze względu na lokalizację inwestycji w obrębie wyznaczonych obszarów Natura 2000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku nałożyła na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000: Puszcza Augustowska PLB200002, Ostoja Augustowska PLH200005, Ostoja Biebrzańska PLB200006, Dolina Biebrzy PLH200008. Celem oceny jest określenie czy planowane inwestycje nie wpłyną negatywnie na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000. Planujemy wykonanie obszernej inwentaryzacji w terenie, analizę dostępnych danych oraz prace kameralne związane z przeglądem aktualnej literatury.
E.JD.