Udział w konferencji kończącej projekt LIFE

Udział w konferencji kończącej projekt LIFE „Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie” 

W dniach 27-28 września br. w Rynie odbyła się konferencja podsumowująca projekt LIFE NAT/PL/000011, który realizowany był w latach 2019-2023. Celem strategicznym projektu było „Polepszenie stanu ochrony żółwia błotnego (Emys orbicularis) i kumaka nizinnego (Bombina bombina) w pięciu obszarach Natura 2000 w Polsce i Danii”. Jednym z zadań wykonywanych przez naszą firmę w projekcie było przeprowadzenie monitoringu zasiedlenia i wykorzystania odtworzonych oczek wodnych oraz wybudowanych zimowisk dla płazów na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, a jednocześnie obszaru Natura 2000 Puszcza Romincka PLH280005. Monitoringowi poddano 50 oczek oraz 12 zimowisk w okresie czterech lat: 2020-2023 r. Na konferencji podsumowującej projekt przedstawiliśmy wyniki czteroletniego monitoringu, wraz z ich waloryzacją oraz omówieniem zaleceń na przyszłość. Szczególnie ważne jest odpowiednie podejście oraz rozpoznanie w szerokim zakresie lokalizacji, konieczności oraz sposobu wykonania zimowisk dla płazów. Struktury te są wciąż mało poznane, a zasadność ich realizacji może być dyskusyjna. Generalnie zaleca się wykonanie kompleksowego rozpoznania terenowego oraz wśród lokalnej społeczności ukierunkowanego na pozyskanie informacji o już istniejących i funkcjonujących zimowiskach płazów. Następnie należy dokonać dokładnej analizy merytoryczno-ekonomicznej czy lepiej jest odtworzyć/wyremontować istniejące zimowiska czy wybudować nowe. Konferencja zakończyła się wyjazdem w teren, gdzie uczestnicy mieli okazję zobaczyć infrastrukturę wybudowaną w projekcie oraz zapoznać się z informacjami dotyczącymi miejsca realizacji projektu oraz osiągniętych efektach ekologicznych.
E.JD.