Zieleń jako element adaptacji do zmian klimatu w mieście Łomża

Przed nami ambitne zadanie z zakresu przystosowania terenów miejskich do zmian klimatu oraz wykorzystania dobrych praktyk związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ). Wykonujemy dla miasta Łomży audyt zieleni w obrębie granic miasta określający wpływ zieleni miejskiej na adaptację do zmian klimatycznych. Zamówienie składa się z trzech komponentów: inwentaryzacji zieleni na wydzielonych zieleńcach oraz parkach i pasach drogowych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych znajdujących się w obrębie granic miasta; oceny wykorzystania terenów zielonych na inwestycje w zakresie adaptacji do zmian klimatu; wykonania koncepcji rozwoju terenów zielonych sprzyjającej adaptacji do zmian klimatu oraz z wykorzystaniem dobrych praktyk w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Współpraca przyrodników, architektów krajobrazu oraz władz miasta skutkować będzie powstaniem dokumentacji, która w przyszłości implementowana będzie w terenie. Wdrożenie koncepcji zagospodarowania zieleni sprzyjać będzie rozwojowi miasta oraz ukazaniu go jako nowoczesnego i ekologicznego miejsca.
E.JD.