Spis treści

Aktualności

 13.09.2018 r.

 Udział w szkoleniu „Drzewa w mieście”

 

Dnia 12.09.2018 r. wzięliśmy udział w szkoleniu dotyczącym ochrony drzew podczas inwestycji. Szkolenie prowadzone było przez doświadczonego eksperta, wykładowcę w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW – dr inż. Marzenę Suchocką. Poruszone zostały zagadnienia związane zarówno z ekologią drzew, tj. określenie strefy ochronnej drzew, jak i z prowadzeniem inwestycji, tj. fundamentowanie nawierzchni, ogrodzeń i budynków. Główny nacisk szkolenia położony został na uświadomieniu uczestnikom skali zniszczeń jakich można dokonać nieodpowiednio realizując inwestycję oraz omówieniu sposobów – najczęściej niezmiernie prostych i tanich – ich uniknięcia. Każdy z uczestników otrzymał publikację „Drzewa w mieście. Standardy wykonania i odbioru robót budowalnych na terenach zadrzewionych”.
E.J.

 20.08.2018 r.

 Drugi rok usuwania barszczu Sosnowskiego w dolinie Rospudy zakończony

 

Zakończyliśmy drugi rok usuwania barszczu Sosnowskiego na wyznaczonych obszarach wzdłuż rzeki Rospuda. Objęte działaniami tereny charakteryzują się obecnie, w porównaniu z przyległymi działkami, znacznie zredukowaną populacją barszczu Sosnowskiego. Wielokrotne wykaszanie pojawiających się pędów oraz niedopuszczenie do zakwitnięcia roślin i wydania nasion skutkuje zmniejszeniem liczby osobników gatunku oraz osłabnięciem populacji jako całości. Zaznaczyć tu trzeba, że podczas przeprowadzania tego typu zabiegów niezwykle istotne jest prowadzenie stałego nadzoru przyrodniczego nad wykonywanymi zadaniami. Poddane silnemu stresowi rośliny w sposób nieprzewidywalny bardzo szybko przechodzą z fazy wegetatywnej (rozwój) do fazy generatywnej (kwitnienie i wydanie nasion). Czasami jest to kwestia kilku dni, czy też tygodnia. Nawet rośliny niewielkie, osiągające < 1 m wysokości zaczynają kwitnąć i szybko wydawać nasiona. Ponadto zaznaczyć tu należy, że powszechnie stosowany środek chwastobójczy zawierający glifosat (np. Roundup) jest niemal całkowicie nieskuteczny podczas usuwania osobników barszczu Sosnowskiego. Badania naukowe wykazują iż barszcze kaukaskie są jednymi z najbardziej odpornych gatunków na tego typu herbicydy. Stosowanie glifosatu skutkuje likwidacją, najczęściej na zawsze, rodzimych gatunków roślin i pozostaniem na obszarze żywotnej populacji barszczu.
E.J.

 15.06.2018 r.

 Kolejna ekspertyza ornitologiczna za nami

 

Kolejny raz Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach zwróciła się do nas z problemem zasiedlenia budynków mieszkalnych przeznaczonych do termomodernizacji przez ptaki. Trwające już w miesiącu maju prace związane z ociepleniem budynku wielorodzinnego, wykazały obecność lęgowych kawek w miejscu prowadzenia prac remontowych. Szczęśliwie, wydziobany przez kawki otwór w elewacji znajdował się na tyle daleko od rusztowań, że wykonujący swoje zadanie pracownicy nie przyczyniali się do płoszenia ptaków. Dodatkowo odsłonięta została górna, przylegająca do gniazda część siatki ochronnej, co poprawiło ptakom swobodny dolot do otworu. Ekspertyza wykazała ponadto zasiedlenie budynku przez jeszcze jeden gatunek – wróbla domowego. Zaproponowane w ekspertyzie terminy wykonania prac oraz kompensacje powinny w pełni przyczynić się do zachowania gatunków oraz ich liczebności w niezmiennym stanie. Obecnie, ze względu na dużą ekspansję aglomeracji miejskich, wielorodzinne budynki mieszkalne stały się stałym miejscem gniazdowania ptaków z grupy tzw. dziuplaków i półdziuplaków. Najczęściej spotkać tu można takie gatunki, jak: gołąb miejski (Columba livia f. domestica), wróbel (Passer domesticus), kawka (Corvus monedula), jerzyk (Apus apus), szpak (Sturnus vulgaris), sikory: modraszka (Cyanistes caeruleus) i bogatka (Parus major), oknówka (Delichon urbica), pustułka(Falco tinnunculus), kopciuszek (Phoenicurus ochruros) i mazurek (Passer montanus). Warto pamiętać, że wszystkie gatunki ptaków występujące w Polsce podlegają ochronie gatunkowej, stąd w przypadku stwierdzenia gniazdowania koniecznie należy ustalić termin prac nie kolidujący z okresem lęgów.
E.J.

 20.05.2018 r.

 Rozpoczęcie sezonu lęgowego żółwi błotnych na Mazurach!

 

Dziś zaobserwowano pierwsze samice żółwia błotnego (Emys orbicularis) na lęgowisku w Cudnochach. Te skryte zwierzęta raz do roku odbywają wędrówkę z obszarów zabagnionych, gdzie przebywają, na suche skrawki terenu posiadające cechy ciepłolubnych muraw kserotermicznych, celem złożenia jaj. Jednym z takich miejsc jest niewielka śródleśna polanka od wielu już lat wykorzystywana przez samice żółwia w okresie składania jaj. Lęgowisko to od kilku lat jest przez nas pielęgnowane oraz oczyszczane z zarastającej je roślinności. Mamy nadzieję, że nasze zabiegi skutkować będą nie tylko powrotem samic na to miejsce, ale i wzrostem ich liczebności, a tym samym zwiększeniem sukcesu lęgowego tego rzadkiego gatunku. Lęgowisko stanowi niemal centralny punkt, a zdecydowanie najważniejszy, Mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo (PLH 280055), która powołana została w celu ochrony żółwia błotnego oraz jego siedlisk. Trzymamy kciuki aby w tym roku jak najwięcej samic odwiedziło lęgowisko w Cudnochach, a starty były jak najmniejsze!
E.J.

 16.05.2018 r.

 Termomodernizacja budynków w miastach – czy można osiągnąć kompromis z przyrodą?

 

Wykonana w zeszłym roku, dla Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ekspertyza ornitologiczna związana z termomodernizacją dwóch budynków mieszkalnych na terenie Suwałk, wykazała znaczne zasiedlenie jednego z bloków przez ptaki. Udzielone w ekspertyzie, a dalej w decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, wytyczne kompensacyjne związane z wywieszeniem budek lęgowych dla 3 gatunków ptaków (szpak, kawka, jerzyk) zostały w pełni wykonane przez przedstawicieli Spółdzielni. Efektem jest tegoroczne zasiedlenie budek przez określone w ekspertyzie gatunki!
E.J.

 27.04.2018 r.

 Usuwanie barszczu Sosnowskiego w gminie Wieliczki

 

Gmina Wieliczki to kolejna gmina w okolicy Suwałk, która boryka się z coraz większym problemem związanym z występowaniem barszczu Sosnowskiego. Ta inwazyjna roślina pochodząca z okolic Kaukazu ma silne właściwości parzące. W przypadku uszkodzenia rośliny lotne olejki eteryczne unoszące się w powietrzu, w połączeniu z promieniowaniem słonecznym prowadzą do zmian skórnych prowadzących do poparzeń. Poparzenia te są trudne do wygojenia, a w cięższych przypadkach leczenie trwa nawet kilka lat. W obrębie gminy Wieliczki szczególnie ciężka sytuacja występuje w okolicy wsi Gąsiorówko. Zarówno w ogródkach działkowych, jak i na placu zabaw czy pomiędzy blokami mieszkalnymi zaobserwować można liczne osobniki barszczu Sosnowskiego, często tworzące monokultury. Wśród mieszkańców wsi wiele osób doznało już poparzeń przez roślinę. Pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie fundusze gmina Wieliczki przeznaczyła na jednorazową akcję ograniczenia występowania barszczu. Prace związane ze zwalczaniem rośliny zlecone zostały naszej firmie i polegały na wykaszaniu i zastosowaniu oprysku herbicydem. Całkowita powierzchnia, na której wykonane zostały zabiegi wynosi ok. 20 ha. Przedstawiciele gminy planują kontynuację rozpoczętych prac, które optymalnie zakończyć się powinny całkowitą eliminacją rośliny z wyznaczonych obszarów. Jednakże aby osiągnąć taki efekt potrzebne jest wykonywanie zabiegów przez minimum 5 lat z rzędu.
E.J.

 23.04.2018 r.

 Usuwanie barszczu Sosnowskiego w gminie Raczki

 

Rozpoczęliśmy drugi rok usuwania barszczu Sosnowskiego w gminie Raczki. Wykonane w pierwszym roku pięciokrotne wykaszanie rośliny wraz z zabiegami agrotechnicznymi skutkowały znacznym ograniczeniem populacji barszczu Sosnowskiego na obszarze objętym działaniami. Zleceniodawcą zadania jest Starostwo powiatowe w Suwałkach we współpracy z Gminą Raczki, które to instytucje zleciły nam wykaszanie barszczu w najbardziej newralgicznym dla mieszkańców i turystów miejscu. Ze względu na cenny przyrodniczo charakter obszaru i bliskość rzeki niemożliwe jest stosowanie herbicydów. Barszcz Sosnowskiego to roślina niebezpieczna zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Trudno gojące się poparzenia mogą powstawać na skórze po kontakcie z rośliną, a wdychanie olejków eterycznych grozi poparzeniami układu oddechowego. Największe zagrożenie barszcz Sosnowskiego stanowi od wiosny do momentu zawiązywania nasion, zwłaszcza w słoneczne, ciepłe dni, kiedy substancje lotne kumulują się wokół roślin. Jako roślina inwazyjna doskonale radzi sobie w każdych warunkach, zasiedlając coraz większe obszary.
E.J.

 26.03.2018 r.

 Monitoring zimowiska płazów

 

Kolejny już rok prowadzimy monitoring zimowiska płazów. Badania wykonywane są przy użyciu barier ochronno-naprowadzających oraz wkopanych w ziemię wiaderek służących jako pułapka żywołowna. Głównymi intersującymi nas parametrami są: skład gatunkowy, wiek oraz liczebność poszczególnych gatunków zimujących płazów. Na podstawie tych danych jesteśmy w stanie określić funkcjonalność zimowiska oraz sposób jego wykorzystania. Długoletnie badania pozwalają z kolei na obserwację zmian zachodzących wśród zasiedlających zimowisko gatunków. Zimowisko powstało przypadkowo i stało się chętnie zasiedlanym miejscem przez płazy szukające schronienia na zimę. Sprzyja temu lokalizacja, gdzie w pobliżu znajduje się nieduży staw oraz podmokły las (ols). Co roku zimowisko wykorzystywane jest przez 9 gatunków płazów, w tym rzadką traszkę grzebieniastą (Triturus cristatus) oraz rzekotkę drzewną (Hyla arborea). Największe liczebności osiąga z reguły ropucha szara(Bufo bufo) oraz żaba trawna (Rana temporaria). Dane pozyskane podczas monitoringu wykorzystane będą do budowy nowych, jakże ważnych dla płazów, miejsc zimowania w północno-wschodniej Polsce.
E.J.

 19.02.2018 r.

 Termomodernizacje budynków a ochrona przyrody

 

Dnia 15.02.2018 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim przeprowadziły szkolenie w zakresie: „Przeprowadzanie remontów i termomodernizacji budynków zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony przyrody”. Szkolenie skierowane było do pracowników samorządów, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych ochroną przyrody podczas prowadzenia prac remontowych. Na szkoleniu omówiona była zarówno ekologia poszczególnych grup zwierząt zamieszkujących budynki, jak i aspekty formalno-prawne konieczne wymagane w tego typu przedsięwzięciach. Szczególny nacisk położony został na ukazanie rozmiaru szkód poczynionych w przyrodzie w przypadkach nieodpowiedzialnego wykonania prac remontowych.
E.J.

 29.01.2018 r.

 Badanie składu pokarmowego wilków z terenu Wigierskiego Parku Narodowego

 

Kolejny rok z rzędu mamy szansę przyczynić się do lepszego poznania ekologii wilków (Canis lupus) z terenu Wigierskiego Parku Narodowego. Podpisana z początkiem roku umowa na zbiór odchodów wilków obliguje nas do comiesięcznej penetracji Parku w okresie od stycznia do października 2018 r. Zlecenie obejmuje prace terenowe oraz laboratoryjne, podczas których pobrane próby podlegać będą obróbce przygotowującej do dalszych analiz.
E.J.

 20.12.2017 r.

 Życzenia Świąteczne

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy wszystkim naszym współpracownikom życzyć czasu spędzonego w rodzinnym gronie w spokoju i radości. W nadchodzącym Nowym Roku 2018 zaś dużo sukcesów na niwie osobistej oraz zawodowej.
E.J.

 05.11.2017 r.

 Jesienne zakończenie prac

 

Wraz ze zbliżającym się okresem zimowym zakończyliśmy część działań prowadzonych przez firmę Ecoexpert. Na początku października wykonany został ostatni w tym roku zabieg usuwania barszczu Sosnowskiego w Dowspudzie. Nie oznacza to jednak końca walki z tą inwazyjną rośliną. W przyszłym roku planowane są kolejne zabiegi osłabiające populację zasiedlającą dolinę Rospudy. Mamy nadzieję, że nasze starania nie tylko zmniejszą skalę problemu w obszarze naszych działań, ale również pozwolą wypracować skuteczne metody zwalczania barszczu Sosnowskiego bez udziału herbicydów. Powszechnie stosowany Roundap bezpowrotnie niszczy rodzime gatunki, kumuluje się w glebie i roślinach, a mimo swoich drastycznych właściwości okazuje się nieskuteczny – część okazów barszczu przeżywa nawet kilkukrotne stosowanie preparatu.
Dobiegły końca również prace związane ze zbiorem odchodów wilków na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Duży wkład naszych pracowników w przeczesywanie terenów Parku pozwolił zebrać pokaźną pulę prób na przełomie ostatnich dziewięciu miesięcy. Już teraz, po przeanalizowaniu odchodów zebranych od lutego do maja, wiadomo że znaczącą część pokarmu wilków stanowiły bobry – symbol Wigierskiego Parku Narodowego, które w ostatnich latach są coraz liczniejsze.
E.R.

 25 - 27.09.2017 r.

 Konferencja w Wigierskim Parku Narodowym

 

Wigierski Park Narodowy zorganizował w dniach 25-27 września 2017 r. w Gawrych Rudzie konferencję, na której przedstawione były rezultaty kończącego się projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska” LIFE 11 NAT/PL/000431, finansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas konferencji prezentowane były tematy związane z czynną ochroną przyrody, my mieliśmy przyjemność wystąpić przed uczestnikami z prezentacją: „Zwalczanie niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera w Wigierskim Parku Narodowym i jego otulinie – metody i doświadczenia.”
Niecierpek gruczołowaty 3 sierpnia 2017 r. został wpisany przez Komisję Europejską na listę inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii Europejskiej. Jej inwazyjny charakter w Wigierskim Parku został dostrzeżony już kilka lat temu. Dlatego też walka z nim była jednym z założeń omawianego projektu. Jako nadzór przyrodniczy Zakład Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert uczestniczył w tym przedsięwzięciu. Początkowo zaplanowano jednokrotne usuwanie i wywożenie osobników niecierpka w okresie ich kwitnienia. Założenie to okazało się być niewystarczające ze względu na wysoką liczbę nowych wzejść aż do października. Skutecznym rozwiązaniem okazała się modyfikacja polegająca na zwiększeniu krotności zabiegów w każdym sezonie wegetacyjnym. Dzięki intensywnej pracy wielu ludzi udało się zmniejszyć występowanie niecierpka gruczołowatego na terenie Wigierskiego Parku Narodowego o 90%, jednak aby utrzymać tak dobry wynik w następnych latach niezbędne będą coroczne kontrole. Pomimo intensywnych prac w glebie zostały jeszcze uśpione, pojedyncze nasiona, a na brzegach koryta Czarnej Hańczy osiadają nanoszone z prądem nowe nasiona pochodzące z terenów położonych przed parkiem. Po kilku latach bezczynności mogłyby zniweczyć całą włożoną w projekt pracę. I w tym przypadku sprawdza się powiedzenie, że łatwiej zapobiegać niż leczyć.
E.R.

 29.06.2017 r.

 Badanie składu pokarmowego wilków na terenie Wigierskiego Parku Narodowego

 

Miną już półmetek prowadzonych przez nas badań składu pokarmowego wilków (Canis lupus) w ramach projektu "Doskonalenie systemu obserwacji dużych i średnich ssaków w ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego - etap II". Przeczesując rewiry bytowania poszczególnych grup wilków, zbieramy, opisujemy i przygotowujemy próby ich odchodów, które po wnikliwych badaniach pozwolą dowiedzieć się na jakie „przekąski” najczęściej polują na przełomie poszczególnych miesięcy objętych badaniami. Prace rozpoczęto w lutym, a zakończone zostaną w październiku 2017 r.
Wędrówki wilczym tropem pozwolił zgłębiać wiedzę na temat ich zwyczajów i zachowań. Mogliśmy też obserwować zmiany w Parku na przełomie wszystkich pór roku, do czego namawiamy innych miłośników przyrody. Do wędrówek zachęcają również szlaki piesze i rowerowe oznaczone zarówno na mapach jak i w terenie.
E.R.

 26.06.2017 r.

 Usuwanie barszczu Sosnowskiego

 

O barszczu Sosnowskiego mówi się coraz głośniej. Jego obecność jest niebezpieczna zarówno dla zwierząt jak i dla ludzi. Trudno gojące się poparzenia mogą powstawać na skórze po kontakcie z rośliną, a wdychanie olejków eterycznych grozi poparzeniami układu oddechowego. Największe zagrożenie barszcz Sosnowskiego stanowi od wiosny do momentu zawiązywania nasion, zwłaszcza w słoneczne, ciepłe dni, kiedy substancje lotne kumulują się wokół roślin. Jako roślina inwazyjna doskonale radzi sobie w każdych warunkach, zasiedlając coraz większe obszary.
Z problemem tym borykają się również mieszkańcu Dowspudy, niewielkiej miejscowości położonej w dolinie Rospudy. Barszcz Sosnowskiego porasta już kilkadziesiąt hektarów wzdłuż drogi prowadzącej nad rzekę i wzdłuż koryta Rospudy. Starostwo powiatowe w Suwałkach we współpracy z Gminą Raczki zleciło nam wykonanie zabiegów wykaszania barszczu w najbardziej newralgicznym dla mieszkańców i turystów miejscu. Ze względu na cenny przyrodniczo charakter obszaru i bliskość rzeki niemożliwe jest stosowanie herbicydów. Kilkukrotne wykaszanie barszczu od wczesnej wiosny do końca sierpnia uniemożliwi kwitnienie, a co za tym idzie wykształcanie nasion, które wzbogaciłyby glebowy bank nasion.
E.R.

 19.06.2017 r.

 Obserwacje żółwi błotnych prowadzone w Mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo

 

Na podstawie wieloletnich obserwacji na terenie Mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo (PLH 280055) wytypowane zostały obszary występowania żółwia błotnego (Emys orbitularis). Jednym z głównych terenów występowania żółwia błotnego w Ostoi jest stanowisko w okolicach wsi Cudnochy. W północnej części stanowiska, w pobliżu potwierdzonego siedliska żółwi błotnych od kilku lat prowadzimy działania mające na celu odtworzenie zarastającego lęgowiska. Jako gatunek dwuśrodowiskowy żółw błotny wymaga występowania blisko siebie dwóch odrębnych siedlisk: terenu podmokłego oraz terenu suchego o ekspozycji południowej, będącego miejscem składania i inkubacji jaj. Coraz częściej oba siedliska są w znacznym stopniu przekształcane przez człowieka – tereny podmokłe osuszane, a obszary suche zalesiane bądź też uprawiane w formie wielkoobszarowej.
Żółwie są niezwykle ostrożne, dlatego zazwyczaj tylko długie obserwacje owocują spotkaniem. Jednak kilka dni temu udało się zaobserwować jednego z przedstawicieli tego gatunku przechodzącego z oczka wodnego w kierunku lęgowiska. Jego obecność utwierdza nas w słuszności podjętych przez nas starań, jak również mobilizuje do dalszej walki o otaczającą nas przyrodę.
E.R.

 15.05.2017 r.

 Oczyszczanie terenów lęgowych żółwia błotnego w Cudnochach

 

Już po raz kolejny zorganizowane zostały zabiegi oczyszczania terenów lęgowych i miejsc bytowania żółwia błotnego. Dotychczas udało się podkrzesać sosnowy młodnik na działce w Cudnochach, który stanowił barierę pomiędzy zbiornikiem wodnym, w którym żółwie przebywają od wiosny do jesieni, a suchą, nasłonecznioną polaną, będącą miejscem składania jaj. Dzięki naszym pracom udrożniony został korytarz migracyjny umożliwiający samicom przejście na polanę, złożenie jaj i powrót do miejsca żerowania. Odcięte stare gałęzie zebrane zostały w gromady, które łatwiej jest ominąć żółwiom i które stanowić mogą idealne kryjówki dla innych drobnych zwierząt. W kolejnych etapach naszej pracy z luźno leżących gałęzi oczyszczane są kolejne tereny młodnika, a następnie poddawane są procesowi rozdrabniania za pomocą rębaka.
Obszar wokół wsi Cudnochy jest jednym z kluczowych ośrodków zasiedlanych przez żółwia błotnego na terenie Mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo (PLH 280055). Niestety osuszanie terenu i zarastanie siedlisk bytowania tego gada negatywnie wpływa na populację. Jedynie czynna ochrona pomoże zahamować odnotowywany od wielu lat spadek.
E.R.

 25.04.2017 r.

 Dzień Informacyjny LIFE 2017

 

Dnia 25 kwietnia tego roku byliśmy uczestnikami organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Dnia Informacyjnego Life, który inaugurował otwarcie naboru Programu LIFE 2017. Gościem Honorowym tego wydarzenia był przedstawiciel Komisji Europejskiej, Angelo Salsi, który razem z Prezesem Zarządu NFOŚiGW, Kazimierzem Kujdą otworzyli spotkanie. Oprócz sesji ogólnych, informujących o aktualizacjach i zmianach w tegorocznym naborze projektów mieliśmy przyjemność uczestniczyć w sesjach tematycznych, szczegółowo przedstawiających zagadnienia i dotychczasowe doświadczenia Programu LIFE. Sesje te podzielone były na trzy grupy adresowane do różnych typów potencjalnych beneficjentów: „Innowacyjne projekty LIFE nastawione na rynek „Close to market””, „LIFE na rzecz samorządów”, „Ochrona przyrody/Zarządzanie i Informacja — Kampanie ogólnokrajowe i międzynarodowe LIFE”.
E.R.

 15.04.2017 r.

 Wesołych Świąt!

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy składamy naszym współpracownikom i wszystkim entuzjastom Przyrody serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz radości płynącej z obserwowania świata budzącego się do życia.

 20.03.2017 r.

 Konferencja dotycząca obrotu ziemią rolną

 

Dnia 20-go marca br. w Olsztynie odbyła się konferencja pn. „Obrót ziemią rolną w praktyce” pod honorowym patronatem prof. Dr hab. Ryszarda J. Góreckiego, Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Poruszana na konferencji tematyka wychodziła naprzeciw istniejącym zagadnieniom i problemom związanym z obrotem ziemią rolną. W myśl aktualnych przepisów prawnych oraz zgodnie z działalnością odpowiednich instytucji rolnych obrót prywatnymi, jak i państwowymi gruntami rolnymi uległ znacznym ograniczeniom. Prelegenci prezentujący swoje referaty starali się ukazać skalę zmian oraz podążające za tym obowiązki spoczywające na właścicielach ziemi rolnych.
E.R.

 15.03.2017 r.

 Monitoring zimowiska płazów

 

Prowadzone przez nas inicjatywy dotyczące czynnej ochrony płazów dotyczą wielu aspektów. Główny nacisk kładziemy na rewitalizację zbiorników wodnych będących miejscem rozrodu płazów oraz na zmniejszanie śmiertelności płazów na drogach. Jednak równie ważnym działaniem jest zapewnienie płazom odpowiednich warunków, w których będą w stanie przetrwać zimowe miesiące. W naturalnych warunkach są to głównie sterty kamieni, spróchniałe pnie czy zagłębienia w ziemi. Stworzenie odpowiednich warunków do zimowej hibernacji w niewielkiej odległości od zbiorników wodnych zmniejsza odległość jaką płazy zwykle pokonują w czasie wiosennych wędrówek do miejsc rozrodu W ten sposób można zminimalizować, występującą w tym newralgicznym dla płazów okresie, śmiertelność – głównie na drogach. W pobliżu niewielkich, niezarybionych zbiorników wodnych, nieopodal których prowadzono monitoring wiosennej migracji płazów wyznaczona została lokalizacja sztucznego zimowiska. W jego skład wchodziły głównie z karpiny drzew, gałęzie oraz ziemia. Powstałe między nimi przestrzenie o różnej wielkości stanowiły atrakcyjną i bezpieczną kryjówkę dla małych zwierząt. Aby sprawdzić skuteczność takiego rozwiązania prowadzony jest coroczny, wiosenny monitoring. Do tego celu wykorzystywane są bariery naprowadzająco – ochronne oraz, wkopywane w ziemię, pułapki żywo-łowne.
E.R.

 27.02.2017 r.

 Uwaga na płazy!

 

Już niedługo rozpocznie się sezon masowych migracji płazów z miejsc zimowania do miejsc rozrodu. Czyli najczęściej z terenów leśnych lub zakrzaczonych do różnorodnych oczek wodnych. Często na drodze migracji znajdują się śmiertelne dla płazów, stworzone przez człowieka, pułapki. Jedną z nich jest jezdnia oraz poruszające się po niej z dużą prędkością pojazdy. Okres wiosenny często obfituje w obrazy rozjechanych płazów, które swoją wędrówkę zakończyły na szosie. Jako pierwsze możemy zaobserwować traszki (zwyczajną i grzebieniastą), ropuchy (szarą, zieloną i paskówkę) oraz żaby brunatne (trawną i moczarową), które migrację rozpocząć mogą jeszcze podczas pojawiających się okresowo przymrozków. W tym właśnie czasie, rozciągającym się od początku marca do końca kwietnia, obserwujemy zjawisko tzw. masowej migracji, gdzie setki, a nawet tysiące płazów przemieszczają się w ciągu kilku dni czy wręcz kilku godzin. Głównym czynnikiem wywołującym chęć wędrówki u płazów są odpowiednie warunki pogodowe, tj. deszczowe, w miarę ciepłe noce. Podczas późniejszej wiosny wędrować zaczynają gatunki bardziej ciepłolubne: żaby zielone (śmieszka, jeziorkowa i wodna), kumak nizinny czy grzebiuszka ziemna. Ich migracja jednakże różni się nieco od tej wczesnowiosennej i jest znacznie rozciągnięta w czasie. Od kilku już lat prowadzimy sezonowy monitoring aktywności płazów oraz określamy ich śmiertelność na wybranych odcinkach dróg. Pozyskane dane służą do wyznaczania newralgicznych miejsc kolizji płazów z pojazdami oraz w dalszej perspektywie montaż urządzeń mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania drogi. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi ekologii płazów, które można znaleźć pod adresem: http://czlowiekiprzyroda.eu/life/plazy_pl/spis.htm W przypadku zaobserwowania wzmożonej śmiertelności płazów na drogach prosimy o informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety znajdującej się na stronie: http://monitoringplazow.pl/
E.J.

 02.02.2017 r.

 Badanie składu pokarmu wilków na terenie Wigierskiego Parku Narodowego

 

W ramach wniosku "Doskonalenie systemu obserwacji dużych i średnich ssaków w ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego - etap II" otrzymaliśmy zlecenie od Wigierskiego Parku Narodowego na pracę badawczą polegającą na zbieraniu odchodów wilka (Canis lupus). Celem projektu jest poznanie składu pokarmowego wilków rezydujących na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Prace obejmują zbiór prób w terenie oraz laboratoryjne przygotowanie materiału do dalszej analizy. Prace rozpoczęto w lutym, a zakończone zostaną w październiku 2017 r.
E.R.

 20.01.2017 r.

 Inwentaryzacja przydrożnych zadrzewień

 

Na przełomie roku wykonaliśmy inwentaryzację drzew i krzewów na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 592 Giżycko – Kętrzyn. Inwentaryzacji został poddany odcinek drogi o długości blisko 28 km. Pracami objęto obie strony drogi oraz pas zieleni o szerokości do 50 m od osi jezdni. W czasie prac terenowych dokonano identyfikacji gatunkowej istniejących drzew i krzewów wraz z pobraniem danych metrycznych (obwód pnia [cm], średnica korony [m] i wysokość [m]). W sumie zinwentaryzowaliśmy 2848 drzew i 113 powierzchni.
E.R.

 01.01.2017 r.

 Życzenia Noworoczne

 

Wraz z Nowym Rokiem w imieniu całego zespołu Zakładu Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia: wielu sukcesów – zarówno prywatnych, jak i zawodowych, radości i jeszcze bardziej pozytywnego spojrzenia na otaczającą nas Przyrodę.
E.R.

 12–14.10.2016 r.

 Konferencja w Gołdapi

 

W dniach 12 – 14 października w Gołdapi uczestniczyliśmy w konferencji podsumowującej realizowany przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej we współpracy z Fundacją Puszczy Rominckiej projekt „Aktywizacja polsko – rosyjskiego dialogu w sferze zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa obywatelskiego”, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wśród gości znaleźli się zarówno polscy jak i rosyjscy samorządowcy, specjaliści od ochrony środowiska, a także od funduszy europejskich. Uczestnicy konferencji zapoznali się z możliwościami dofinansowania działań transgranicznych w ramach otwieranego w grudniu programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Mieli również możliwość wymiany pomysłów, doświadczeń i poglądów. Konferencja była idealną okazją do nawiązywania nowych kontaktów z zaproszonymi gośćmi, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą transgraniczną na różnych płaszczyznach. W czasie panelu dyskusyjnego obecni na spotkaniu starości przedstawili plany dotyczące zbliżających się w ich miastach inwestycji z zakresu zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju lokalnego. W kolejnych dniach konferencji organizatorzy zaprosili nas do wspólnego podziwiania przyrodniczych walorów Suwalszczyzny i Wigierskiego Parku Narodowego, wśród atrakcji przewidziane było zwiedzanie Muzeum Wigier w Starym Folwarku, zwiedzanie Klasztoru w Wigrach, rejs po jeziorze Wigry oraz wycieczka kolejką wąskotorową.
E.R.

 12.09.2016 r.

 Rak pręgowany

 

W pierwszej połowie września zespół badawczy podczas prowadzonych prac terenowych dwukrotnie zaobserwował osobniki inwazyjnego gatunku obcego pochodzenia – raka pręgowatego Orconectes limosus. Oba stwierdzenia pochodzą z rzeki Marychna z odcinka na wysokości miejscowości Romanowce w powiecie sejneńskim. W pierwszym przypadku zauważono występowanie trzech osobników, z których dwa były martwe. W drugim przypadku zaobserwowano jednego żywego dorosłego osobnika. Obie lokalizacje oddalone są od siebie o około 500 m, stąd wnosić można, że wszystkie zaobserwowane zwierzęta należały do jednej populacji. Warto tu zaznaczyć, że obie obserwacje polegały na przypadkowym odłowieniu zwierząt, a nie na celowym działaniu zmierzającym do poznania miejsc występowania raka pręgowatego, czy też określenia wielkości populacji. Niemniej wydaje się, że zagęszczenie osiągające 4 osobniki odłowione incydentalnie/600 m bieżących rzeki jest dość wysokie. Rak pręgowaty został introdukowany na tereny obecnej Polski pod koniec XIX wieku. Od tego momentu jego ekspansja w wodach Polski była i jest wynikiem serii celowych oraz niezamierzonych introdukcji (np. zawleczenie ze sprzętem połowowym), a także samodzielnego rozprzestrzeniania się raka pręgowatego, wykorzystującego istniejące połączenia wodne. Środowisko występowania gatunku to wszelkiego typu nizinne cieki oraz zbiorniki wodne, takie jak duże rzeki, strumienie, zanieczyszczone kanały oraz jeziora od oligo- do eutroficznych, stawy, a nawet betonowe zbiorniki przeciwpożarowe w miastach. Gatunek ten stwierdzono także w wodach słonawych Zatoki Gdańskiej i Zalewu Szczecińskiego. Obecnie rak pręgowaty jest gatunkiem pospolitym i bez wątpienia najliczniej reprezentowanym gatunkiem raka w Polsce. Zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia strony: http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce// , gdzie znajdują się informacje dotyczące gatunku oraz jego wpływu na nasz ekosystem.
E.J.

 22–24.08.2016 r.

 Wizyta studyjna w Bałtijsku

 

Fundacja Puszczy Rominckiej, we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Rominciej oraz rosyjskimi partnerami, zorganizowała wizytę studyjną w obwodzie Kaliningradzkim w ramach projektu „Aktywizacja polsko – rosyjskiego dialogu w sferze zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa obywatelskiego”, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych . Jako uczestnicy spotkania mogliśmy wymieniać się doświadczeniami z naszymi sąsiadami na temat rosnących możliwości współpracy. Dodatkowymi atrakcjami wizyty była wizyta w Kaliningradzkim ZOO oraz zwiedzanie Bałtijska. Chcielibyśmy serdecznie podziękować gospodarzom za zaproszenie oraz ciepłe przyjęcie.
E.R.

 06.08.2016 r.

 Wyjazd do Krasnolasu

 

Dnia 06 sierpnia wzięliśmy udział w imprezie Sąsiedzi organizowanej w Rosji w miejscowości Krasnolesie, obwód Kaliningradzki. Impreza organizowana była już po raz kolejny przez pracowników Muzeum Wisztynieckiego i miała na celu poznanie oraz wymianę kulturalną pomiędzy mieszkańcami ościennych państw: Rosji, Litwy i Polski. Podczas imprezy Sąsiedzi prezentowane były m.in.: wyroby garncarskie, koronkarskie, kowalskie czy lalkarskie. Smakowitymi zapachami wabiły także lokalne wyroby kulinarne, a czas umilały tradycyjne gry i zabawy. Na scenie występowały zespoły pieśni i tańca prezentujące nieco zapomniany już repertuar ludowy. Nie można nie wspomnieć tutaj o wizycie w miejscowej cukierni, gdzie ręcznie w tradycyjny sposób wyrabia się czekoladę. Smak tej czekolady pozostawił w nas swój trwały ślad. Pomimo deszczowej pogody i niesprzyjających warunków atmosferycznych impreza Sąsiedzi odbyła się w bardzo ciepłej i przyjaznej atmosferze. Ponownie prawdą staje się powszechna opinia, że nie istnieją granice pomiędzy najbliższymi sąsiadami i pomimo odmienności językowych i kulturowych można razem owocnie i miło spędzić czas. Serdecznie dziękujemy organizatorom imprezy za zaproszenie i ciepłe przyjęcie!
E.J.

 26.06.2016 r.

 Usuwanie niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera

 

26 sierpnia zakończono przewidziane na ten rok prace związane ze zwalczaniem niecierpka gruczołowatego na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Działanie to prowadzone jest w ramach realizacji projektu: Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” LIFE11 NAT/PL/000431. Zespół pracowników Zakładu Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert monitorował obszary objęte projektem jeszcze przez kilka tygodni. Ostania kontrola terenów, na których zwalczano niecierpka gruczołowatego odbyła się w pierwszym tygodniu października.
I.M.

 21-22.06.2016 r.

 Międzynarodowa konferencja szkoleniowa poświęcona inwazyjnym gatunkom obcym

 

W dniach 21-22.06.2016r. w Białowieży odbyła się międzynarodowa konferencja szkoleniowa dotycząca postępowania z inwazyjnymi gatunkami obcymi współfinansowana ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. Gospodarzem konferencji był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kooperacji z Ministerstwem Środowiska. Głównym celem konferencji, w której wzięło udział blisko 100 osób, była polsko-norweska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie postepowania z inwazyjnymi gatunkami obcymi. Wśród uczestników był również przedstawiciel Zakładu Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert Sp z o.o.
I.M.

 07-08.06.2016 r.

 Wizyta w Poleskim Parku Narodowym

 

W dniach 07 – 08 czerwca br. odbyliśmy wizytę studyjną w Poleskim Parku Narodowym w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej ochrony żółwia błotnego Emys orbicularis. Wizyta składała się z części kameralnej oraz terenowej, gdzie poznaliśmy miejsca lęgowe oraz zwyczaje migracyjne samic. Szczególnie interesujące były dla nas metody jakimi posługiwali się pracownicy Parku, aby zabezpieczyć złożone przez samice żółwia błotnego jaja. Odwiedziliśmy także Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego, gdzie stworzone zostały właściwe warunki do inkubowania jaj pobranych z zagrożonych gniazd. Młode żółwie po spędzonym w Ośrodku okresie zimowym są wypuszczane do naturalnych siedlisk. Warto wspomnieć, że żółw błotny jest gatunkiem chronionym w całej Europie i w większości krajów objęty jest statusem gatunku zagrożonego wymarciem. Szacuje się, że obecnie w Polsce żyje około 1000-2000 dorosłych osobników żółwi błotnych. Chcielibyśmy z tego miejsca podziękować serdecznie p. Szymonowi Kolasie, który poświęcił dla nas swój czas.
E.J.

 21.05.2016 r.

 Warsztaty poświęcone obcym inwazyjnym gatunkom roślin

 

W dniu 21 maja w Muzeum Wigier pracownicy Zakładu Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert przeprowadzili warsztaty na temat inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia. Warsztaty zorganizowano w ramach realizacji projektu Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” LIFE11 NAT/PL/000431. Podczas zajęć szczegółowo omówiono inwazyjne gatunki roślin spotykane w przydomowych ogródkach oraz skuteczne sposoby ich zwalczania. Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały informacyjne na temat rodzimych roślin ozdobnych oraz nasiona i sadzonki gatunków, które są zdecydowanie bardziej urodziwymi zamiennikami dla roślin inwazyjnych.
I.M.

 16–18.05.2016 r.

 Warsztaty prowadzone przez Fundację Puszczy Rominckiej

 

W maju odbyły się warsztaty zorganizowane w Gołdapi przez Fundację Puszczy Rominckiej oraz Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, w ramach projektu "Aktywizacja polsko – rosyjskiego dialogu w sferze zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa obywatelskiego", finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Polscy i rosyjscy goście uczestniczyli w spotkaniu, którego głównym celem była wymiana doświadczeń między innymi w aspektach samorządności, ochrony środowiska i organizacji pozarządowych. Warsztaty pozwoliły uczestnikom zapoznać się również z regionalnymi tradycjami powiatu gołdapskiego, skosztować lokalnej kuchni, czy obejrzeć występ ludowego zespołu. W kolejnych dniach zorganizowano wizyty m.in. w Mazurskich Tężniach Solankowych Gołdap i w centrum rehabilitacji dzieci i młodzieży "Marzenia" w Niedrzwicy oraz zwiedzanie jednych z najwyższych w Polsce wiaduktów nieczynnej linii kolejowej Gołdap - Żytkiejmy w Stańczykach.
E.R.

 13.05.2016 r.

 Pułapki antropogeniczne

 

Dnia 09 maja br. zakończono prace związane z zastosowaniem rozwiązań umożliwiających ucieczkę płazów z pułapek antropogenicznych. Zadanie zostało zlecone przez Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” dnia 28 lutego 2014 r. umową na „Pełnienie usługi projektanta/inżyniera ds. budowlanych, budowlańca, herpetologa w zespole projektującym rozwiązania techniczne chroniące płazy przed pułapkami antropogenicznymi”. Przedmiotem zamówienia było opracowanie projektów technicznych zaproponowanych rozwiązań, wybudowanie prototypów, przetestowanie obiektów w terenie oraz wprowadzenie ewentualnych poprawek i ulepszeń budowy testowanych urządzeń. Zadanie realizowane było w ramach projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063). Problem wciąż zmniejszającej się liczebności populacji płazów jest powszechnie znany na całym świecie. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla płazów jest utrata i fragmentacja siedlisk. Zagrożenie to związane jest głównie z działalnością człowieka. Powstająca i modernizowana na szeroką skalę infrastruktura liniowa (drogi, kolej) wraz z elementami dodatkowymi często stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla małych zwierząt kręgowych. Nie tylko ruch pojazdów na drogach, ale ale także liczne obiekty odwodnieniowe (studzienki, osadniki, korytka krakowskie itp.) które dla płazów mogą stanowić śmiertelną pułapkę, z której nie mają szans się wydostać. Pułapki te nazywane są pułapkami antropogenicznymi. Podczas prowadzonych prac sumarycznie przetestowano 7 obiektów inżynierskich. Celem badań było ustalenie najefektywniejszego sposobu umożliwienia ucieczki płazom z pułapek antropogenicznych. Zastosowano różnego rodzaju materiały oraz ich konfigurację. Wyniki badań pozwolą na bardziej efektywną ochronę płazów oraz innych małych zwierząt kręgowych w obrębie obiektów odwodnieniowych. Zapraszamy do zapoznania się z raportem z wykonanych prac
(→ pdf)

E.J.

Zakład Innowacji Przyrodniczych ECOEXPERT sp. z o.o.
ul. Lipowa 41/1
16-400 Suwałki

+48 87 567 44 30
+48 87 567 44 30

biuro@ipecoexpert.pl