Spis treści

Aktualności

 19.12.2023 r.

 Życzenia Świąteczne

 

Rodzinnych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Dużo zdrowia, realizacji planów i marzeń w nadchodzącym Nowym Roku – 2024!

W tych wyjątkowych dniach życzymy wszystkim oderwania od codzienności oraz spojrzenia na otaczającą nas przyrodę i innych ludzi z życzliwością i szacunkiem.

Zespół Zakładu Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert 

 

 23.10.2023 r.

 Udział w konferencji kończącej projekt POIiŚ „Chelonia – program ochrony żółwia błotnego w Wielkopolsce”

 

W dniach 18-19 października br. w Rydzynie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Chelonia – program ochrony żółwia błotnego w Wielkopolsce” nr POIS.02.04.00-00-0022/18 realizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu. Projekt realizowany był w latach 202-2023, a jego celem strategicznym była „Ochrona stanowisk żółwia błotnego w Wielkopolsce”. Najważniejszym i docelowym założeniem w projekcie był wykup gruntów stanowiących siedlisko lęgowe żółwi oraz utworzenie rezerwatu przyrody. Zakładane w projekcie cele zostały zrealizowane, za co serdecznie gratulujemy! Na konferencji mieliśmy przyjemność przedstawić założenia, sukcesy i porażki projektu LIFE NAT/PL/000011 „Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie”, nad którym przez ostatnie 5 lat prowadziliśmy nadzór przyrodniczy (herpetologiczny). Konferencja zrzeszała instytucje i osoby na co dzień zajmujące się problematyką ochrony żółwia błotnego w Polsce, co umożliwiało wymianę poglądów, doświadczeń i wiedzy w szerokim gronie specjalistów. W konferencji udział wzięli przedstawiciele m.in.: RDOŚ w Lublinie, RDOŚ w Warszawie, RDOŚ w Poznaniu, RDLP w Zielonej Górze, Poleskiego Parku Narodowego, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Fundacji Epicrates zajmującej się inwazyjnych gatunkami obcymi. Konferencja zakończyła się wyjazdem w teren, gdzie uczestnikom przedstawiona została lokalizacja działań wykonanych w projekcie oraz widoczne już efekty ekologiczne.
E.JD.

 02.10.2023 r.

 Udział w konferencji kończącej projekt LIFE „Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie”

 

W dniach 27-28 września br. w Rynie odbyła się konferencja podsumowująca projekt LIFE NAT/PL/000011, który realizowany był w latach 2019-2023. Celem strategicznym projektu było „Polepszenie stanu ochrony żółwia błotnego (Emys orbicularis) i kumaka nizinnego (Bombina bombina) w pięciu obszarach Natura 2000 w Polsce i Danii”. Jednym z zadań wykonywanych przez naszą firmę w projekcie było przeprowadzenie monitoringu zasiedlenia i wykorzystania odtworzonych oczek wodnych oraz wybudowanych zimowisk dla płazów na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, a jednocześnie obszaru Natura 2000 Puszcza Romincka PLH280005. Monitoringowi poddano 50 oczek oraz 12 zimowisk w okresie czterech lat: 2020-2023 r. Na konferencji podsumowującej projekt przedstawiliśmy wyniki czteroletniego monitoringu, wraz z ich waloryzacją oraz omówieniem zaleceń na przyszłość. Szczególnie ważne jest odpowiednie podejście oraz rozpoznanie w szerokim zakresie lokalizacji, konieczności oraz sposobu wykonania zimowisk dla płazów. Struktury te są wciąż mało poznane, a zasadność ich realizacji może być dyskusyjna. Generalnie zaleca się wykonanie kompleksowego rozpoznania terenowego oraz wśród lokalnej społeczności ukierunkowanego na pozyskanie informacji o już istniejących i funkcjonujących zimowiskach płazów. Następnie należy dokonać dokładnej analizy merytoryczno-ekonomicznej czy lepiej jest odtworzyć/wyremontować istniejące zimowiska czy wybudować nowe. Konferencja zakończyła się wyjazdem w teren, gdzie uczestnicy mieli okazję zobaczyć infrastrukturę wybudowaną w projekcie oraz zapoznać się z informacjami dotyczącymi miejsca realizacji projektu oraz osiągniętych efektach ekologicznych.
E.JD.

 16.08.2023 r.

 Monitoring przejść dla zwierząt wykonanych na drodze S61 na odcinku w. Wysokie – m. Raczki

 

Realizacja drogi szybkiego ruchu wiąże się z zastosowaniem różnego rodzaju metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego, w tym wygrodzeń, przejść, systemów odwodnienia drogi itd. Na zlecenie GDDKiA Olsztyn w latach 2023-2028 wykonywać będziemy ciągły monitoring skuteczności wykonanych na drodze S61 rozwiązań służących ochronie środowiska. Monitoring obejmował będzie wiele komponentów, w tym: określenie śmiertelności płazów, wykorzystanie przejść przez płazy i małe zwierzęta, kontrolę szczelności wygrodzeń, zasiedlenie zbiorników kompensacyjnych dla płazów, określenie śmiertelności ptaków i nietoperzy, wykorzystanie przejść dla dużych i średnich zwierząt. Wykonany monitoring oraz przedstawione dla Zamawiającego raporty przyczynią się do określenia skuteczności zastosowanych rozwiązań, a tym samym do lepszej ochrony fauny, w tym gatunków/grup szczególnie zarażonych na kolizje z pojazdami czy też będących pod innymi negatywnymi wpływami istniejącej drogi szybkiego ruchu (np. źle zabezpieczone systemy odwodnieniowe). Zamawiający będzie także na bieżąco informowany o wszelkich zdarzeniach związanych ze szczelnością ogrodzeń, aktami wandalizmu czy też innych faktach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem struktur służących ochronie środowiska. Wierzymy, że posiadane przez firmę doświadczenie oraz zespół ekspertów wskazanych do wykonania zamówienia skutkować będą rzetelnym wykonaniem zadania oraz powstaniem wysokiej klasy opracowań.
E.JD.

 12.06.2023 r.

 Adaptacje do zmian klimatu w mieście Łomża

 

Zakończyliśmy prace związane z szeroką analizą przystosowania miasta Łomża do postępujących zmian klimatycznych. Integralną częścią analizy było wykonanie inwentaryzacji zieleni miejskiej na wyznaczonych przez Zamawiającego – miasto Łomża – zieleńcach oraz wszystkich drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Sumarycznie inwentaryzacja przeprowadzona została na obszarze około 200 ha, w tym na długości około 120 km pasów drogowych. Inwentaryzowano drzewa i ich odmiany, krzewy i ich odmiany oraz powierzchnie zielone: trawniki i łąki kwietne. Inwentaryzację wykonano przy użyciu programu ArboMap oraz najnowszej generacji sprzętu umożliwiającego nanoszenie danych z geodezyjną dokładnością. Efektem końcowym jest wiele dziesiątek map z naniesionymi elementami zieleni i tabel wykonanych dla 16 zieleńców i 194 ulic miejskich. W ramach zadania powstały trzy dokumenty: „Inwentaryzacja zieleni przeprowadzona w ramach zadania Audyt zieleni w mieście Łomża”, „Ocena wykorzystania terenów zielonych na inwestycje w zakresie adaptacji do zmian klimatu” oraz „Koncepcje rozwoju terenów zielonych sprzyjające adaptacji do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków”. Mamy nadzieję, że nasze opracowania zostaną szeroko wykorzystane przez miasto Łomża do dalszej działalności na rzecz ochrony zieleni miejskiej oraz przystosowania do zmian klimatycznych.
E.JD.

 09.05.2023 r.

 Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie

 

Na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie wykonywać będziemy dwie analizy potencjalnego wpływu planowanych inwestycji związanych z pracami odmuleniowymi na ciekach: Szczeberka oraz Lebiedzianka na środowisko przyrodnicze. Ze względu na lokalizację inwestycji w obrębie wyznaczonych obszarów Natura 2000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku nałożyła na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000: Puszcza Augustowska PLB200002, Ostoja Augustowska PLH200005, Ostoja Biebrzańska PLB200006, Dolina Biebrzy PLH200008. Celem oceny jest określenie czy planowane inwestycje nie wpłyną negatywnie na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000. Planujemy wykonanie obszernej inwentaryzacji w terenie, analizę dostępnych danych oraz prace kameralne związane z przeglądem aktualnej literatury.
E.JD.

 17.02.2023 r.

 Wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej

 

Wykonaliśmy kolejną Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, tym razem na budowę ścieżki edukacyjnej w obszarze Paru Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Ścieżka będzie posiadała długość ok. 2,5 km i zlokalizowana będzie w okolicy miejscowości Żytkiejmy. Wykonana zostanie z nowoczesnych, innowacyjnych materiałów budowlanych oraz w pełni przystosowana dla osób z ograniczeniami ruchowymi i innymi niepełnosprawnościami. Ścieżka przyczyni się do większego rozpropagowania walorów historyczno-przyrodniczych regionu Puszczy Rominckiej.
E.JD.

 21.12.2022 r.

 Życzenia Świąteczne

 

Rodzinnych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Dużo zdrowia, realizacji planów i marzeń w nadchodzącym Nowym Roku – 2023!

W tych wyjątkowych dniach życzymy wszystkim oderwania od codzienności oraz spojrzenia na otaczającą nas przyrodę i innych ludzi z życzliwością i szacunkiem.

Zespół Zakładu Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert 

 

 10.12.2022 r.

 Obchody 10-lecia istnienia firmy Ecoexpert

 

We wrześniu br. minęło 10 lat od momentu powołania firmy Ecoexpert. W przeciągu tych dziesięciu lat wykonaliśmy wiele prac związanych z ochroną przyrody, doradztwem środowiskowym, pozyskiwaniem środków na działania ochronne. Naszymi pracami objęliśmy wiele grup – od roślin, przez płazy i gady, ptaki, ssaki po nietoperze. W tym czasie w działania ochronno-środowiskowe zaangażowanych było wielu współpracujących z nami specjalistów. W tym czasie zakres przestrzenny działalności firmy rozciągał się głównie w obszarze północno-wschodniej Polski. To ten skrawek naszego kraju jest nam szczególnie bliski. Okres 10-ciu lat działalności firmy umożliwił nam rozwój zawodowy, osobisty, a także w zakresie pozyskanych umiejętności i kompetencji oraz wdrażania nowych, innowacyjnych technologii w branżę ochrony przyrody. Z okazji dziesięciolecia istnienia firmy życzymy sobie dalszego rozwoju kadrowego oraz technicznego, kolejnych wyzwań i problemów do rozwiązania oraz sukcesów w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska.
E.JD.

 17.10.2022 r.

 Zieleń jako element adaptacji do zmian klimatu w mieście Łomża

 

Przed nami ambitne zadanie z zakresu przystosowania terenów miejskich do zmian klimatu oraz wykorzystania dobrych praktyk związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ). Wykonujemy dla miasta Łomży audyt zieleni w obrębie granic miasta określający wpływ zieleni miejskiej na adaptację do zmian klimatycznych. Zamówienie składa się z trzech komponentów: inwentaryzacji zieleni na wydzielonych zieleńcach oraz parkach i pasach drogowych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych znajdujących się w obrębie granic miasta; oceny wykorzystania terenów zielonych na inwestycje w zakresie adaptacji do zmian klimatu; wykonania koncepcji rozwoju terenów zielonych sprzyjającej adaptacji do zmian klimatu oraz z wykorzystaniem dobrych praktyk w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Współpraca przyrodników, architektów krajobrazu oraz władz miasta skutkować będzie powstaniem dokumentacji, która w przyszłości implementowana będzie w terenie. Wdrożenie koncepcji zagospodarowania zieleni sprzyjać będzie rozwojowi miasta oraz ukazaniu go jako nowoczesnego i ekologicznego miejsca.
E.JD.

 14.09.2022 r.

 Udział w warsztatach chiropterologicznych

 

W dniach 12-13 września Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej zorganizował warsztaty dotyczące ochrony nietoperzy. Warsztaty organizowane były w ramach projektu „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków na cennych przyrodniczo obszarach Mazur wschodnich” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2020. Warsztaty obejmowały zarówno część merytoryczną, na której przedstawione zostały zagadnienia z zakresu biologii, ekologii i systematyki nietoperzy, jak i terenowe, na których praktycznie przedstawiono sposoby i metodykę badań nietoperzy. Warsztaty zaowocowały wieloma przydatnymi informacjami oraz znajomościami, które z pewnością pomogą nam w przyszłości jeszcze lepiej chronić nasze rodzime zasoby przyrodnicze.
E.JD.

 05.09.2022 r.

 Termowizja tokowisk dubelta na Podlasiu i Lubelszczyźnie

 

Na zlecenie Fundacji Natura International Polska podjęliśmy się zadania wykonania opracowania danych wyjściowych do oceny presji drapieżników na dwóch tokowiskach dubelta Gallinago media w rejonie Podlasia i Lubelszczyzny w 2022 r. Zadanie polega na przeprowadzeniu dokładnej analizy nagrań z kamer termowizyjnych tokowisk dubelta oraz określeniu częstości i rodzaju wystąpienia na nich zakłóceń oraz czasu ich trwania. Szczególnie ważne jest stwierdzenie zakłóceń spowodowanych obecnością ssaków drapieżnych (lis, jenot, pies, łasicowate), ptaków szponiastych i sów oraz człowieka. Zadanie wykonywane są w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000015 i posłuży do lepszego poznania ekologii i behawioru tokowego zagrożonego gatunku ptaka – dubelta oraz określenia możliwości ochrony i zachowania aktywnych tokowisk.
E.JD.

 05.07.2022 r.

 Projekt „Chelonia – program ochrony żółwia błotnego w Wielkopolsce” – wizyta studyjna

 

W dniach 28-30 czerwca br. odbyliśmy wizytę studyjną projektu „Chelonia – program ochrony żółwia błotnego w Wielkopolsce”, który realizowany jest przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu i finansowany przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Projekt swoimi działaniami obejmuje wykup i odpowiednie zagospodarowanie terenów lęgowych żółwi błotnych, odtwarzanie małej retencji, odłów inwazyjnych gatunków żółwi oraz utworzenie rezerwatu przyrody. Nasza wizyta miała charakter terenowy i koncentrowała się na wymianie doświadczeń pozyskanych w ramach prowadzonych przez nas oraz przez pracowników RDOŚ w Poznaniu działań związanych z ochroną żółwia błotnego. Kilkudniowe wspólne wyprawy terenowe połączone z dyskusjami zaowocowały wieloma pomysłami związanymi z czynną ochroną żółwia błotnego oraz usprawnieniami stosowanych już metod. Serdecznie dziękujemy pracownikom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu za ciepłe przyjęcie, profesjonalne podejście do naszej wizyty oraz konkretne i rzeczowe przedstawienie efektów realizowanego projektu! Jednocześnie zapraszamy w nasze rejony, gdzie bardzo chętnie oprowadzimy po realizowanych przez nas działaniach. Tylko kompleksowe podejście do ochrony tak rzadkiego i skrytego gatunku jakim jest żółw błotny może przynieść konkretne efekty ekologiczne w skali kraju. Liczymy na dalszą współpracę!
E.JD.

 07.06.2022 r.

 Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko dla farmy fotowoltaicznej

 

W dniu wczorajszym złożyliśmy Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 230 MW na obszarze ok. 300 ha w miejscowości Łęguty, gmina Gietrzwałd, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie. Farma fotowoltaiczna powstać ma na gruntach rolnych wykorzystywanych aktualnie pod intensywną uprawę kukurydzy. Ze względu na rozmiar inwestycji, w przypadku jej realizacji, konieczne będzie zastosowanie kilku rozwiązań pro-środowiskowych, które zostały zaproponowane i opisane w Raporcie. Rozwiązania te mają pozytywnie wpłynąć na lokalną bioróżnorodność, a w dalszej perspektywie przywrócić ją na obszar planowanej inwestycji. Powszechnie bowiem wiadomo, że wielkoobszarowa uprawa kukurydzy wiąże się z bardzo dużą utratą bioróżnorodności oraz niekorzystnymi zmianami w glebie. Planowana inwestycja stanowić będzie poligon doświadczalny, na którym testowanych będzie szereg rozwiązań mających na celu ochronę różnorodności biologicznej i przywracanie jej na tereny wcześniej zdegradowane. Raport poprzedzony został wykonaniem rocznej inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie botaniki, herpetologii, ornitologii, teriologii i chiropterologii.
E.JD.

 05.04.2022 r.

 Termomodernizacja budynków pod kontrolą

 

Kolejny rok z rzędu zostaliśmy poproszeni przez Suwalską Spółdzielnię Mieszkaniową o pomoc związaną z właściwym wykonaniem prac termomodernizacyjnych budynków wielorodzinnych w odniesieniu do ochrony przyrody. W okresie wiosennym do wykonania mamy kontrole wyznaczonych do prac remontowych budynków pod kątem ich zasiedlenia przez ptaki. W przypadku wykrycia gniazd lub innych obszarów aktywnie wykorzystywanych przez ptaki informacja zostanie natychmiast przekazana Inwestorowi. Z wykonanych kontroli powstanie ekspertyza, która wraz z wnioskiem na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną zostanie złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. Prace termomodernizacyjne mogą rozpocząć się dopiero po uzyskaniu przez Inwestora zezwolenia od w/w instytucji.
E.JD.

 02.03.2022 r.

 Solidarni z Ukrainą

 

Nadchodzi jedna z najpiękniejszych pór roku – wiosna! Czas powrotu ptaków z zimowisk, czas budzenia się ze snu zimowego, czas otwierania pąków i przeciągania stężałych mięśni. Czas życia! A tak blisko nas jest to dla wielu ludzi czas śmierci i cierpienia. Jak tylko możemy – materialnie i duchowo – wspieramy Was Ukraino! Ogrom zła jest dla nas nie do pojęcia.
E.JD.

 31.01.2022 r.

 Wilk i ryś w Puszczy Augustowskiej

 

Przed nami kolejne zadanie przyrodnicze polegające na inwentaryzacji, oszacowaniu liczebności oraz wykonaniu waloryzacji przyrodniczej dwóch gatunków ssaków: wilka Canis lupus i rysia Lynx lynx w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005. W myśl ustawodawstwa zarówno krajowego (Rozporządzenie o ochronie gatunkowej zwierząt), jak i unijnego (Dyrektywa Siedliskowa) oba gatunki podlegają ścisłej ochronie gatunkowej oraz wymagają podejmowania działań z zakresu ochrony czynnej. Te dwa duże drapieżniki spełniają bardzo ważną funkcję w ekosystemach leśnych, a ich występowanie zależne jest od warunków siedliskowych jakie występują na danym terenie. Określenie zasobności siedlisk oraz oszacowanie liczebności obu gatunków w obszarze Ostoja Augustowska pomoże w jej lepszym zarządzaniu pod kątem zachowania cennych gatunków ssaków. Zadanie realizowane jest na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.
E.JD.

 18.12.2021 r.

 Życzenia Świąteczne

 

Rodzinnych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Dużo zdrowia, realizacji planów i marzeń w nadchodzącym Nowym Roku – 2022!

W tych wyjątkowych dniach życzymy wszystkim oderwania od codzienności oraz spojrzenia na otaczający nas świat z innej perspektywy.

Zespół Zakładu Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert 

 

 

 

 01.12.2021 r.

 Żółw błotny w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie

 

Zakończyliśmy dwuletni monitoring związany z występowaniem żółwia błotnego w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007. Silna antropopresja wraz z ingerencją w jeszcze występujące na tym terenie naturalne/półnaturalne ekosystemy skutkują postępującą degradacją niezbędnych dla żółwia błotnego siedlisk. Jako gatunek dwuśrodowiskowy żółw błotny potrzebuje występowania obok siebie terenów zabagnionych oraz ciepłolubnych muraw. Siedliska bagienne służą żółwiom do bytowania, żerowania i zimowania, natomiast ciepłolubne murawy stanowią miejsce rozrodu, gdzie samice żółwi kopią komory lęgowe i składają jaja. Brak jednego z tych elementów na danym obszarze uniemożliwia utworzenie stałej, rozmnażającej się populacji. Przeprowadzone badania niestety nie potwierdziły występowania odpowiednich siedlisk, a co za tym idzie stałej populacji gatunku w obszarze Pojezierze Sejneńskie. Monitoring wykonywany był na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku w zakresie uzupełnienia wiedzy o gatunku w obszarze Natura 2000.
E.JD.

 18.11.2021 r.

 Farmy fotowoltaiczne pod ścisłym nadzorem

 

Wykonaliśmy kolejne w tym roku inwentaryzacje przyrodnicze obszarów przeznaczonych pod instalacje farm fotowoltaicznych. Inwentaryzacje wykonane zostały dla podstawowych elementów przyrody: roślin oraz siedlisk, płazów i gadów, ptaków oraz ssaków - w tym nietoperzy. Całoroczna kontrola przyrodnicza terenów przyszłych inwestycji przyczynia się do określenia wartości ekologicznej terenu oraz wskazuje jakie ewentualne działania kompensacyjne należy podjąć, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w integralność całych ekosystemów. Uzyskane wyniki na bieżąco omawiane były z Inwestorem i na ich podstawie wyznaczono całkowity obszar posadowienia paneli fotowoltaicznych. Zgodnie z najlepszą wiedzą przyrodniczą oraz wskazaniami ekspertów wykonujących badania z procesu inwestycyjnego każdorazowo wykluczone zostały obszary przyrodniczo cenne oraz związane z oczkami wodnymi i terenami podmokłymi.
E.JD.

 15.10.2021 r.

 Ochrona kumaka nizinnego Bombina bombina w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej

 

W ramach realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000011 na obszarze ostoi Puszcza Romincka odtworzonych zostało 50 oczek wodnych, jako siedlisk rozrodu dla kilku gatunków płazów, które poddane są corocznemu monitoringowi. Monitoring wykonywany jest przez pracowników naszej firmy. Kluczowym gatunkiem w tym zadaniu, a także w projekcie, jest kumak nizinny. Stopień zasiedlenia oczek, a także liczebność tego gatunku w poszczególnych oczkach wskazuje na zasadność wykonania zadania, a także na osiągnięty efekt ekologiczny projektu. W bieżącym roku roczna kontrola oczek wodnych wykazała, że ponad 50% z nich zasiedlonych było przez kumaka nizinnego. Obserwowano zarówno osobniki dorosłe, jak i młodociane. W przypadku osobników dorosłych liczono tylko odzywające się w okresie godowym samce. Ich sumaryczna liczebność wyniosła 32 osobniki, gdzie w zeszłym roku sięgała 58 osobników. W przypadku osobników młodocianych monitoring wykonywano późnym latem i jesienią, przy czym nastawiony był on głównie na obserwacje bezpośrednie. Wykryto aż 231 młodocianych osobników kumaka nizinnego, gdzie w zeszłym roku była to wielkość rzędu 76 osobników! Widoczny jest znaczny wzrost liczby obserwacji młodocianych osobników gatunku. Jest to bardzo pozytywny trend dający mocne podstawy do twierdzenia, że działanie wykonane w projekcie było bardzo pożądane oraz że już przynosi oczekiwany efekt ekologiczny. Przed nami kolejne dwa lata wykonywania monitoringu stopnia zasiedlenia odtworzonych oczek wodnych. Z niecierpliwością czekamy na dane jakie uda nam się zebrać!
E.JD.

 07.07.2021 r.

 Letnie potyczki z przyrodą

 

Upały występujące w ostatnich dniach do minimum ograniczyły dzienną aktywność niektórych gatunków zwierząt, tj. płazy wpadające w stan tzw. estywacji (czyli letniego letargu), czy dużych ssaków. Natomiast zdecydowanie większą aktywność obserwować można choćby wśród owadów – w tym ciem, a co za tym idzie i nietoperzy. Prowadzone przez nas na kilku powierzchniach inwentaryzacje przyrodnicze wskazują na wysoką aktywność tej grupy zwierząt związaną z wieczornymi i nocnymi łowami. Zwiększona aktywność nietoperzy związana jest także z fazą wylotu młodych oraz nauki polowania i pozyskiwania pokarmu. Późno wieczorne i nocne spacery, w szczególności na Suwalszczyźnie, obfitują w różnorakie spotkania z mniejszą i większą zwierzyną, tj. łosie, sarny, bobry czy nawet wilki. W trakcie letnich upałów warto czasem wyruszyć na wieczorną wycieczkę, aby w chłodzie podziwiać cuda jakimi obdarzyła nas natura.
E.JD.

 31.05.2021 r.

 Sukces projektu LIFE!

 

Dnia 17-go maja br. fotopułapki umieszczone wewnątrz tuneli instalacji dolnych przejść dla drobnych zwierząt kręgowych w Prawdowie (gmina Mikołajki, powiat mrągowski) zarejestrowały po raz pierwszy w Europie wykorzystanie przejścia przez żółwia błotnego (Emys orbicularis)! Instalacje wykonane zostały w obszarze występowania gatunku pod naszym stałym nadzorem przyrodniczym w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000011 i dedykowane były właśnie żółwiowi błotnemu. Wykorzystanie przejść stanowi bardzo duży sukces ekologiczny w projekcie oraz umożliwia powielanie rozwiązania w innych częściach Europy. Monitoring w projekcie prowadzony jest przez naszą firmę, a jego wykonaniem zajmuje się głównie p. Grzegorz Górecki, specjalista herpetolog zajmujący się już szereg lat kwestiami ochrony żółwia błotnego na Mazurach. Czekamy z niecierpliwością na dalsze dane jakie dostarczą nam fotopułapki.

 

Żółw błotny to jedyny gatunek naturalnie występującego żółwia w naszym kraju. Krajowa populacja rozproszona jest w niżowej części Polski i z reguły złożona jest z nielicznych i bardzo nielicznych lokalnych populacji. Jedne z większych populacji gatunku występują w zachodniej (okolice Cybinki), środkowej (okolice Radomia), wschodniej (okolice Lublina) oraz północno-wschodniej (okolice Mrągowa) Polsce. Żółw błotny jest gatunkiem bardzo skrytym, ciężkim do obserwacji i prowadzenia badań tj. inwentaryzacje czy monitoringi. Stosowanie innowacyjnych metod monitoringu gatunku skutkuje pozyskiwaniem nowych danych dotyczących stanowisk występowania, liczebności oraz ekologii żółwia błotnego.
E.JD.

 05.05.2021 r.

 Nabór na wolne stanowisko pracy

 

Poszukujemy pracownika posiadającego wyższe wykształcenie przyrodnicze (biologia, ochrona środowiska, leśnictwo itp.) oraz doświadczenie w wykonywaniu zadań związanych z ochroną przyrody, tj. inwentaryzacje i monitoringi przyrodnicze, ekspertyzy przyrodnicze, opracowania wytycznych dla administracji oraz urzędów, opracowania dokumentów planistycznych. Preferowane specjalizacje: botanik lub ornitolog. Praca na pełen etat. Wymogi konieczne: posiadanie prawa jazdy kat. B. Mile widziane: znajomość środowiska GIS, znajomość języka angielskiego. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31.05.2021 r.
E.JD.

 29.03.2021 r.

  Monitoring zbiorników wodnych i zimowisk dla płazów

 

Wraz z nadejściem wiosny, podobnie jak w ubiegłym roku, przystąpiliśmy do monitoringu 50 zbiorników wodnych oraz 12-stu specjalnych konstrukcji (służących jako miejsca zimowania dla płazów) zlokalizowanych na obszarze Puszczy Rominckiej. Zadanie to realizowane jest na zlecenie Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda” w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000011 pn. „Czynna ochrona rzadkich gatunków płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie”
I.M.

 10.03.2021 r.

 Opracowanie ekspertyzy dendrologicznej w Sejnach

 

Po raz kolejny pomagamy Sejneńskim urzędnikom w prawidłowym przeprowadzeniu prac związanych z modernizacją obszaru miasta. Tym razem prace polegać będą na wykonaniu dwóch ekspertyz dendrologicznych niezbędnych do uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac w obrębie strefy konserwatorskiej. Zadaniem ekspertyz jest określenie zakresu i sposobu wykonania prac pielęgnacyjnych na znajdujących się w parku oraz na skwerze drzewach i zakrzaczeniach.
E.JD.

 15.02.2021 r.

  Opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej w Sejnach

 

Wiosną planujemy wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie pn: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach przy ul. Mickiewicza 36”. Zadanie zostanie wykonane na zlecenie Miasta Sejny.
I.M.

 18.12.2020 r.

 Życzenia Świąteczne

 

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych

oraz realizacji planów i marzeń w nadchodzącym Nowym Roku.

W tych wyjątkowych dniach życzymy wiele uśmiechu i zadowolenia z podjętych wyzwań.

Zespół Zakładu Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert 

 

 

 

 20.11.2020 r.

 Kolejne zimowiska dla płazów

 

W bieżącym miesiącu braliśmy udział w budowie trzech nowych zimowisk dla płazów w miejscowości Krzywe. Ze względu na posiadane już doświadczenie firma Ecoexpert sprawowała nadzór nad powstającymi konstrukcjami. W odróżnieniu od tych już istniejących, nowe zimowiska zostały dodatkowo wyposażone w Dataloggery, które na bieżąco pobierają i zachowują dane związane z panującą w zimowisku temperaturą oraz wilgotnością. Badania mają na celu określenie optymalnych warunków jakie muszą panować wewnątrz zimowisk, aby przeżywalność płazów była jak największa. Dlatego też każde z nowopowstałych zimowisk zbudowane zostało z nieco innych materiałów. Uzyskane wyniki przyczynią się do skuteczniejszej ochrony płazów oraz umożliwią rozszerzenie zakresu działań ochronnych.
E.JD.

 25.10.2020 r.

  Zakończenie monitoringu przejść dla płazów i małych zwierząt kręgowych

 

We wrześniu zakończyliśmy trwający 2 lata monitoring przepustów dla płazów i małych zwierząt kręgowych zrealizowanych w ramach zadania polegającego na budowie obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S61. Zadanie to wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku. Celem opracowania była ocena skuteczności podjętych działań ochronnych polegających na budowie trzech przepustów dla płazów i małych zwierząt kręgowych. Monitoring prowadzony był za pomocą obserwacji bezpośrednich oraz przy użyciu kuwet z barwnikiem.
I.M.

 20.10.2020 r.

  Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o żółwiu błotnym Emys orbicularis na obszarze Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055

 

We wrześniu zakończyliśmy zadanie polegające na wykonaniu ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o żółwiu błotnym Emys orbicularis na obszarze Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055. Zlecenie zrealizowano w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0191/16 pt. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W roku 2020 na stanowiskach objętych badaniami nie udało się zaobserwować żółwia błotnego, jednak ze względu na dużą powierzchnię siedlisk bagiennych oraz potencjalnych lęgowisk miejsca te powinny być traktowane jako szczególnie cenne dla ochrony żółwia na tym obszarze. Poniżej zdjęcie przedstawiające zabagnienie, zlokalizowane w obrębie stanowiska Nadawki, będące potencjalnym miejscem bytowania żółwia błotnego .
I.M.

 19.10.2020 r.

  Zakończenie pierwszego etapu inwentaryzacji żółwia błotnego Emys orbicularis na obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007

 

Jesienią zakończyliśmy pierwszy etap inwentaryzacji żółwia błotnego Emys orbicularis na obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 r. Podczas pierwszego roku obserwacji spenetrowano większość rejonów, które mogłyby być miejscami występowania żółwi błotnych. Prace terenowe poprzedzone były przeprowadzeniem analiz map, zapoznaniem się z danymi literaturowymi oraz pozyskaniem informacji od mieszkańców. W roku 2021 planuje się kontynuację obserwacji terenowych. Poniżej zdjęcie przedstawiające potencjalne lęgowisko żółwia błotnego znajdujące się na południe od jeziora Gajlik w obrębie stanowiska Berżniki .
I.M.

 16.10.2020 r.

 Otwarcie Traktu Jana Pawła II Papieża Polaka Karola Wojtyły

 

Dzisiaj w Krzywem nastąpiło uroczyste otwarcie Traktu upamiętniającego przejazd Ojca Świętego Jana Pawła II tutejszą drogą w dniach 08-10 czerwca 1999 r.. Powstaniu Traktu oraz posadowieniu kamienia upamiętniającego wydarzenie przyświecała idea zachowania zarówno tradycji, jak i pamięci historycznej dla przyszłych pokoleń. Inicjatorem wydarzenia był p. Aleksander Daniłowicz – lokalny przedsiębiorca oraz społecznik. Otwarcie Traktu spotkało się z dużą życzliwością lokalnej społeczności i na pewno będzie przyczynkiem do dalszej działalności związanej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego tego zakątka Suwalszczyzny.
E.JD.

 15.09.2020 r.

 Późna metamorfoza płazów

 

Tegoroczny monitoring porealizacyjny odtworzonych 50-ciu miejsc rozrodu płazów w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej przyniósł – oprócz ciekawych wyników – również zaskakujące obserwacje. Jedną z nich było zanotowanie w połowie września tegorocznych żab zielonych będących wciąż w fazie metamorfozy. Płazy bezogonowe w trakcie kolejnych faz przeobrażenia powoli wchłaniają w resztę ciała występujący na etapie kijanki ogon. W większości przypadków faza ta zbiega się z momentem opuszczania przez młode płazy zbiorników rozrodczych. Zaobserwowanie na brzegach jednego ze zbiorników kilkudziesięciu młodocianych osobników żab zielonych z ogonkami sugeruje późne przystąpienie do rozrodu dorosłych żab. Może to być skorelowane w deficytem wody występującym w niektórych zbiornikach w okresie wiosennym.
E.JD.

 10.09.2020 r.

  Analiza i ocena zasobów przyrodniczych wybranych terenów miasta Suwałk

 

W sierpniu zakończyliśmy realizację zlecenia pn. „Analiza i ocena zasobów przyrodniczych wybranych terenów miasta Suwałk”. W ramach tego działania wykonaliśmy inwentaryzację przyrodniczą 8 powierzchni położonych w obrębie granic miasta Suwałk oraz sporządziliśmy raport z prowadzonych badań. Na podstawie uzyskanych informacji dokonaliśmy m.in. waloryzacji badanych powierzchni oraz zaktualizowaliśmy mapę miasta Suwałk pn.: „Uwarunkowania i zasoby przyrodnicze”.
I.M.

<<

 10.06.2020 r.

 Pułapki antropogeniczne

 

Wykonana przez nas i zakończona publikacją w 2016 roku praca badawcza związana z rozpoznaniem powszechnie występujących w naszym otoczeniu (głównie system odwodnieniowy dróg) pułapek antropogenicznych, w które masowo wpadają i giną płazy znalazła swoje zastosowanie przy budowie nowopowstającej infrastruktury drogowej. W ogłoszonym dnia 22.05.2020 r. przez Gminę Supraśl przetargu na Realizację zadania pod nazwą „Supraski Szlak Bioróżnorodności” w systemie zaprojektuj i wybuduj umieszczone zostały wymogi minimalizacji negatywnego wpływu powstających w trakcie budowy pułapek antropogenicznych na lokalne populacje płazów poprzez zastosowanie rozwiązań ujętych w naszej publikacji. Cieszymy się, że nasze nowatorskie rozwiązania pomogą chronić zagrożone gatunki zwierząt (płazy) i zachęcamy inne instytucje związane z projektowaniem i budową infrastruktury drogowej do zapoznania się z naszym raportem.
E.J.

 27.05.2020 r.

 Pierwsze samice żółwia błotnego na lęgowisku!

 

Zaobserwowaliśmy pierwsze samice żółwia błotnego na odtworzonym w ramach projektu LIFE lęgowisku na Mazurach. Odsłonięcie dodatkowych powierzchni lęgowych oraz zastosowanie innowacyjnej metody ochrony złóż jaj polegającej na instalacji ogrodzenia elektrycznego daje dodatkowe możliwości na przetrwanie zarówno jaj, jak i młodocianych żółwików. Przewidziane są dalsze prace związane z odtwarzaniem tego jednego z najważniejszych lęgowisk w północno-wschodniej Polsce. Mamy nadzieję, że efekty ekologiczne przewyższą nawet nasze oczekiwania i znów będzie można obserwować małe żółwiki, które nie były tu notowane w ciągu ostatnich kilkunastu latach.
E.J.

 18.05.2020 r.

 Monitoring zimowisk płazów zakończony

 

Dnia 15 maja 2020 roku zakończyliśmy monitorowanie miejsc zimowania płazów. Miejsca te, zwane zimowiskami są specjalnymi, odpornymi na niskie temperatury konstrukcjami zbudowanymi z kamieni i drewna, uzupełnionymi martwymi liśćmi, darnią i rozrastającą się roślinnością zielną. Odpowiednia konstrukcja (zaprojektowana przez projektanta Wiesława Urbanowicza) i właściwa lokalizacja zimowisk skutkuje występowaniem w nich różnych gatunków płazów. Mimo iż nowopowstałe (lato/jesień 2019 r.), konstrukcje zostały chętnie i szybko zasiedlone przez płazy należące do kilku gatunków. Wśród nich najciekawszymi i kluczowymi dla projektu były: kumak nizinny Bombina bombina i traszka grzebieniasta Triturus cristatus, które są gatunkami cennymi dla Unii Europejskiej (Dyrektywa Siedliskowa Zał. II). Widać zatem, jak istotną rolę w cyklu życiowym płazów odgrywają zimowiska posiadające odpowiednie warunki termiczne. Monitoring prowadzony był w ramach realizowanego projektu LIFE17 NAT/PL/000011 „Czynna ochrona rzadkich gatunków płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie”.
M.Cz.

 15.05.2020 r.

 Monitoring żółwia błotnego rozpoczęty

 

W ramach realizacji projektu LIFE rozpoczęliśmy kolejny rok monitoringu efektów ekologicznych zrealizowanych i realizowanych działań związanych z czynną ochroną żółwia błotnego na Mazurach. Krótka i ciepła zima spowodowała dość wczesne pierwsze obserwacje żółwi w terenie. W miesiącu maju natomiast zaobserwowaliśmy kilka wygrzewających się samic (minimum 5) w oczku przylegającym do jednego z największych znanych w północno-wschodniej Polsce lęgowisk. Jego częściowe odtworzenie i dodatkowa ochrona powinno umożliwić samicom spokojne złożenie jaj do komór lęgowych, a samym jajom oraz małym żółwikom przetrwanie i uniknięcie zagrożeń związanych z drapieżnictwem, tj. lis czy też zmianą sposobu uprawy ziemi.
E.J.

 15.03.2020 r.

 Monitorowanie przepustów dla płazów i małych zwierząt w ciągu drogi ekspresowej S61

 

W ramach zlecenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęliśmy drugi, czyli ostatni etap dwuletniego działania polegającego na monitorowaniu przepustów dla płazów i małych zwierząt zrealizowanych w ramach zadania polegającego na budowie obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S61. Monitoring jest przeprowadzany metodą obserwacji bezpośrednich oraz podobnie jak w roku poprzednim tropów uzyskanych przy pomocy rozłożonych w świetle przepustów mat atramentowych
M.Cz.

 05.03.2020 r.

 Monitoring zimowisk w Puszczy Rominckiej

 

Wraz z nadejściem miesiąca marca rozpoczęliśmy zlecone przez Stowarzyszenie „Człowiek i przyroda” prowadzenie monitoringu w Puszczy Rominckiej 12 specjalnych konstrukcji stanowiących miejsca zimowania płazów i innych drobnych zwierząt tzw. zimowisk. Miejsca te zostały ogrodzone specjalnymi barierami naprowadzająco-ochronnymi, powszechnie stosowanymi w ochronie czynnej płazów, a wyprodukowanymi przez firmę Ecoexpert. Bariery zbudowane są z geotkaniny o gęstym splocie, montowanej na metalowych, odpowiednio wyprofilowanych słupkach i przymocowanej do podłoża za pomocą specjalnych szpil, a w razie konieczności wkopywanej w grunt. Wysokość barier wynosi ok. 50 cm i zakończona jest odpowiednią przewieszką uniemożliwiającą płazom dobrze wspinającym się przejście na drugą stronę bariery. Wzdłuż barier, od wewnętrznej strony zimowisk, wkopane zostały wiadra. Zaopatrzone zostały w kije o długości większej niż wysokość wiadra, mające na celu umożliwienie małym ssakom, jak np. ryjówki, wydostanie się z pułapki. Na dnie wiader wykonano kilka otworów pozwalających na odpływ wody gromadzącej się w czasie deszczy. Osobniki płazów, które wpadają do pułapki lub zbierane wzdłuż barier, przenoszone są na drugą, zewnętrzną stronę zimowisk i wypuszczane. Przed wypuszczeniem określa się przynależność gatunkową osobnika i ewentualne indywidualne cechy charakterystyczne.
M.Cz.

 20.02.2020 r.

 Inwentaryzacja występowania żółwia błotnego na Sejneńszczyźnie

 

Zespół ECOEXPERT w latach 2020-2021 wykona ekspertyzę na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o żółwiu błotnym Emys orbicularis oraz uwarunkowaniach jego ochrony na obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007 w ramach projektu pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku.
M.Cz.

 07.01.2020 r.

 Ekspertyza ornitologiczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Suwałkach

 

Wiosną na zlecenie Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostaną wykonane ekspertyzy ornitologiczne dla 22 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Suwałkach. Niezbędne one będą do złożenia wniosków o wydanie zezwoleń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących lub innych dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną w ramach zadań polegających na wykonaniu prac termomodernizacyjnych budynków. Dodatkowo pełniony będzie nadzór ornitologiczny w zakresie robót budowlanych.
M.Cz.

 17.12.2019 r.

 Życzenia Bożonarodzeniowe

 

Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele spokoju, radości, refleksji dotyczących minionego roku

i planów na przyszły nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach życzymy Państwu wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Zespół Zakładu Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert 

 

 

 22.11.2019 r.

 Monitoring zbiorników wodnych i zimowisk płazów

 

Wczesną wiosną na zlecenie Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" podejmiemy się monitoringu zasiedlenia przez płazy 50 zbiorników wodnych oraz 12-stu specjalnych konstrukcji stanowiących miejsca zimowania płazów w Puszczy Rominckiej. Poprzez obserwację bezpośrednią, odłowy siatką herpetologiczną, nasłuchy stwierdzony zostanie skład gatunkowy oraz liczebność płazów, dzięki czemu będzie można porównać te wyniki z wynikami uzyskanymi przed pracami odtworzeniowymi zbiorników wodnych. Działania te zostaną powtórzone dwukrotnie w ciągu roku- wiosną oraz latem. Monitoring zasiedlenia miejsc zimowania będzie powadzony przy użyciu przenośnych barier herpetologicznych oraz pułapek wkopanych w ziemię. Podobnie, zostanie stwierdzony skład gatunkowy, liczebność płazów oraz termin opuszczania zimowisk. Badania będą prowadzone w okresie wczesnowiosennym.
M.Cz.

 16.11.2019 r.

W listopadzie 2019 roku do Zespołu Ecoexpert dołączyła Marta Czuper- specjalista ds. ochrony przyrody, z wykształcenia mgr biologii oraz inżynier architekt krajobrazu.

  26.10.2019 r.

  Konferencja naukowa pt. „Rola funduszu leśnego w rozwoju badań naukowych w parkach narodowych”

 

W dniach 24-25 października 2019 roku obok Jubileuszu 30-lecia Wigierskiego Parku Narodowego odbyła się konferencja naukowa pt. „Rola funduszu leśnego w rozwoju badań naukowych w parkach narodowych”, w której mieliśmy okazję uczestniczyć.
Organizatorami Konferencji oraz jej sponsorami były: Wigierski Park Narodowy, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych oraz Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych. W konferencji wzięło udział ponad 80 osób, w tym przedstawiciele 20 Parków Narodowych , gdzie zaprezentowano 16 referatów i przedstawiono 12 posterów.
W konferencji tej poruszono temat jak istotnym źródłem finansowania badań naukowych w parkach narodowych są środki funduszu leśnego (FL). Dzięki tym funduszom parki narodowe mogą spełniać swoje główne zadanie jakim jest ochrona przyrody oraz poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania leśnych i nieleśnych ekosystemów w parkach narodowych. Od roku 2012, ze środków FL dofinansowano łącznie ponad 140 prac.
M.Cz.

 17.10.2019 r.

 Pierwszy system przejść dla drobnych zwierząt kręgowych na Mazurach ukończony

 

W ramach realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000011 pn. „Czynna ochrona rzadkich gatunków płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie” zaplanowane są do wykonania trzy systemy przejść dla drobnych zwierząt kręgowych – dwa na Mazurach i jeden w województwie lubuskim. Jeden z nich zlokalizowany na Mazurach w pobliżu miejscowości Prawdowo został właśnie ukończony. Sumarycznie długość systemu wynosi 450 m i jest on podzielony na dwie części obejmujące korytarze migracyjne drobnej fauny. Od przyszłego sezonu drobne zwierzęta kręgowe będą miały możliwość bezpiecznego przekraczania ruchliwej – w szczególności w sezonie wakacyjnym – drogi krajowej nr 16. Wszystkie lokalizacje instalacji systemów przejść wskazane zostały przez specjalistów zajmujących się problematyką ochrony herpetofauny, w tym żółwia błotnego. W przeszłości w miejscach tych notowane były śmiertelne kolizje żółwi z poruszającymi się pojazdami. Ze względu na niewielką liczebność lokalnych populacji żółwia błotnego każdy martwy osobnik stanowi dużą stratę dla całej populacji. Przed nami monitoring skuteczności i sposobu wykorzystania przejść dla drobnej fauny przez żółwie i nie tylko. W ocenie Komisji Europejskiej zadanie postrzegane jest jako innowacyjne i wszelkie informacje związane z efektem ekologicznym stanowić będą cenną wiedzę dla całej Unii. .
E.J.

 09.08.2019 r.

 Odtwarzanie siedlisk rozrodczych oraz tworzenie zimowisk dla płazów

 

W nadzorowanym przez nas projekcie LIFE17 NAT/PL/000011 „Czynna ochrona rzadkich gatunków płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie” rozpoczęto jedne z najważniejszych działań związanych z odtwarzaniem siedlisk rozrodczych dla płazów w północno – wschodniej Polsce. Sumarycznie odtworzonych zostanie 50 oczek wodnych, które w przeszłości służyły płazom w celach rozrodczych. Równie ważne jest tworzenie w okolicy oczek wodnych zimowisk, które niezbędne są płazom do przetrwania okresu zimowego. Ten często pomijany w trakcie prowadzenia prac związanych z ochroną czynną płazów element wydaje się być jednym z kluczowych, mających wpływ na przeżywalność oraz liczebność lokalnych populacji płazów. Innowacyjne podejście do sposobu tworzenia zimowisk oraz ich lokalizacja powinny w niedalekiej przyszłości skutkować ich zasiedleniem przez płazy.
E.J.

 01.07.2019 r.

 Ekspertyza przyrodnicza ulicy Krzywólka w Suwałkach

 

Przygotowujemy aktualnie na zlecenie Miasta Suwałki ekspertyzę przyrodniczą w ciągu planowanej inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Ignacego Krasickiego i rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. W ramach umowy przeprowadzono inwentaryzację gatunków chronionych w granicach planowanej inwestycji drogowej. Badania terenowe odbywały się w godzinach dziennych oraz nocnych i nastawione były na obserwację cennych gatunków roślin i zwierząt, w tym również nietoperzy. Sporządzenie ekspertyzy ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu planowanych i wykonywanych prac budowlanych na przyrodę.
I.M.

 09.05.2019 r.

 Sezon lęgowy żółwia błotnego rozpoczęty!

 

Dnia dzisiejszego na Mazurach zaobserwowaliśmy pierwsze żółwie błotne kierujące się na lęgowiska! Były to dwie samice, które opuściwszy strategicznie położone niewielkie oczko wodne, podążały na położone w pobliżu lęgowisko od lat wykorzystywane przez żółwie. Obserwacja jest tym bardziej istotna, że obie lokalizacje objęte są działaniami w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000011, którego głównym celem jest ochrona żółwia błotnego i kumaka nizinnego. Trzymamy kciuki, za udany sezon lęgowy!
E.J.

 19.04.2019 r.

 Życzenia Świąteczne

 

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkiejnocy. Oderwania choć na krótką chwilę od codziennych spraw i obowiązków oraz radości z czasu spędzonego wraz z rodziną i przyjaciółmi.
Życzy Zespół Zakładu Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert


E.J.

 25.03.2019 r.

 Analiza przyrodnicza dla miasta Suwałki

 

Przez najbliższy rok wykonywać będziemy dla miasta Suwałki analizę i ocenę zasobów przyrodniczych na wybranych terenach. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej posłużą specjalistom zajmującym się planowaniem przestrzennym w mieście Suwałki do odpowiedniego zagospodarowania terenów miejskich. Mamy nadzieję, że nasza praca zaowocuje ochroną przed zabudową najcenniejszych przyrodniczo terenów, a tym samym uchronienie cennych siedlisk oraz gatunków przed utratą miejsc bytowania. W ramach zadania wykonywane będą następujące działania na wytypowanych terenach: - inwentaryzacja przyrodnicza, - waloryzacja przyrodnicza, - ocena stanu środowiska i jego zagrożeń, - waloryzacja badanych obiektów oraz określenie zasad ochrony, - aktualizacja mapy „Uwarunkowania i zasoby przyrodnicze”.
E.J.

 01.03.2019 r.

 Czynna ochrona płazów w Supraślu z wykorzystaniem naszych barier ochronnych

 

Zwiększona śmiertelność płazów na drogach czasem wiąże się nie tylko ze wzmożonym ruchem samochodów, ale także z nie do końca przemyślanymi rozwiązaniami technicznymi planowanymi przy inwestycjach drogowych. Wyremontowana lokalna droga w Supraślu stała się śmiertelną pułapką dla migrujących pomiędzy stawami hodowlanymi płazów. Funkcjonująca latami droga, która nie miała negatywnego oddziaływania na lokalne populacje płazów, została wyposażona w nowoczesny system kanalizacyjny oraz wysokie krawężniki. Tylko tyle i aż tyle wystarczyło, aby na odcinku drogi o długości ok 400 m corocznie znajdowanych było tysiące wyschniętych (przy krawężnikach) i utopionych (w studzienkach) płazów. Znaczny odsetek śmiertelnych ofiar, to młode ropuchy i żaby. Dzięki ofiarności pracowników Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, których działania znacznie wykraczają poza działalność statutową, niewielką część płazów, które dostały się w pułapki istniejące na drodze udaje się uratować. Wychodząc naprzeciw problemowi władze miejskie i gminne w Supraślu zamówiły u nas wykonanie i dostawę przenośnych tymczasowych barier ochronnych, które rozstawiane będą i obsługiwane zarówno przez pracowników Parku, jak i władz miejskich i gminnych. Mamy nadzieję że zarówno nasz produkt, jak i zaangażowanie pracowników w znacznym stopniu przyczynią się do obniżenia śmiertelności płazów na drodze. Planując inwestycję pamiętać należy, że dla drobnych zwierząt kręgowych (w tym płazów) nie tylko pojazdy stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo. Równie groźne są dla nich wszelkie wykopy, drenaże, studnie, studzienki ściekowe, instalacje odwodnieniowe, wysokie krawężniki, korytka krakowskie itp. Dostając się w obręb jednego z w/w elementów odwodnieniowych zwierzę nie ma szans na wydostanie się o własnych siłach i finalnie ginie tam z głodu, wyczerpania, utopienia lub wysuszenia.
E.J.

 20.02.2019 r.

 Monitoring przepustów dla płazów i małych zwierząt na obwodnicy Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61

 

Przez dwa kolejne lata (2019-2020) wykonywać będziemy na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku monitoring przepustów dla płazów i małych zwierząt kręgowych zrealizowanych w ramach zadania polegającego na budowie obwodnicy miasta Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61. Monitoring określić ma jakie gatunki płazów korzystają z wybudowanych przejść oraz w jakich liczebnościach. Szczególną uwagą objęte będą gatunki podlegające ochronie na podstawie obowiązujących krajowych i zagranicznych aktów prawnych. Notowana będzie także każdorazowa obecność innych zwierząt korzystających z przejść. Monitoring wykonywany będzie na podstawie obserwacji bezpośrednich oraz tropów uzyskanych przy pomocy rozłożonych w świetle przepustów mat atramentowych. Monitoringowi podlegać będzie także najbliższa okolica przepustów pod kątem zasiedlenia przez płazy zarówno w porze godowej, jak i w okresie zimowania. Uzyskane wyniki powinny określić wpływ wybudowanej drogi na lokalne populacje drobnych zwierząt kręgowych (w tym płazów) oraz pomogą Inwestorowi (GDDKiA w Białymstoku) ciągle ulepszać przyjęte w trakcie budowy i remontów dróg rozwiązania związane z ochroną przyrody.
E.J.

 20.01.2019 r.

 Badanie składu pokarmowego wilków z terenu Wigierskiego Parku Narodowego

 

Trzeci rok z rzędu podejmujemy wyzwanie związane z lepszym poznaniem ekologii największego ssaka drapieżnego północno-wschodniej Polski – wilka (Canis lupus). Zadanie wykonywane będzie w okresie od stycznia do października bieżącego roku na zlecenie i w obszarze Wigierskiego Parku Narodowego, czyli w północnej części Puszczy Augustowskiej. Zebrane z Parku odchody wilków zostaną przez nas przygotowane do dalszej analizy i przekazane Zleceniodawcy. Poznanie składu pokarmowego oraz dominujących w nim elementów pozwoli na lepsze zarządzanie populacją zarówno wilków, jak i ich ofiar. Wyniki analiz przeprowadzonych w poprzednich latach ukazują iż głównymi gatunkami stanowiącymi trzon diety wilka są dzikie ssaki kopytne, przy czym wśród nich przeważa sarna (Capreolus capreolus).
E.J.

 21.12.2018 r.

 Życzenia Świąteczne

 

Spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia. Radości z dnia codziennego, spełnienia planów osobistych i zawodowych oraz dużo zdrowia w Nowym Roku 2019. Do Siego Roku!
E.J.

 15.11.2018 r.

 Ekspertyza ornitologiczno-chiropterologiczna

 

Fundusze unijne wykorzystywane na różnego rodzaju cele społeczne, przemysłowe, czy też środowiskowe wymagają zaangażowania Beneficjenta na każdym etapie tworzenia i realizacji wniosku. Jednym z wymogów stosowanym obecnie w funduszach strukturalnych jest przedstawienie na etapie ubiegania się o środki finansowe, różnych ekspertyz czy też opinii dotyczących kwestii środowiskowych. Wśród nich figuruje wymóg przedłożenia ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologicznej zasiedlenia budynku przez ptaki i/lub nietoperze przed jego termomodernizacją. Zmieniający się świat oraz utrata naturalnych siedlisk bytowania i lęgowych popycha wiele gatunków zwierząt do poszukiwania odpowiednich siedlisk w obrębie miast, miasteczek i wsi. Wielopiętrowe bloki znajdujące się w dużych miastach to doskonałe siedlisko zastępcze dla jerzyków, stare domy wielorodzinne o licznych pęknięciach elewacji i rozległych strychach, to często odpowiednie miejsce dla nietoperzy czy wróbli domowych. Remontując budynek często nieświadomie prowadzono do utraty siedlisk, a co gorsza do śmierci samicy siedzącej w gnieździe na jajach czy też nielotnych piskląt. Wychodząc naprzeciw temu problemowi ustawodawca nakazał wykonywanie ekspertyz przyrodniczych przed rozpoczęciem robót budowlanych. Określenie miejsc występowania ptaków i nietoperzy w budynku, dobór odpowiedniego okresu wykonania prac oraz prowadzenie prac pod nadzorem doświadczonego ornitologa i chiropterologa zmniejsza ryzyko spowodowania szkody w środowisku nawet o 95%. Obecnie wykonujemy ekspertyzę ornitologiczno-chiropterologiczną dla Gminy Dubeninki. Ekspertyza dotyczy starego budynku wielorodzinnego, który w przyszłym roku poddany zostanie termomodernizacji. Odpowiednie ukierunkowanie prac oraz przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej umożliwi zarówno poprawę jakości życia mieszkańcom budynku, jak i ich skrzydlatym współlokatorom.
E.J.

 05.10.2018 r.

 Przed nami długoletnia ochrona żółwia błotnego

 

W ramach realizacji projektu LIFE o nr LIFE17 NAT/PL/000011 pn. „Active protection of the rare amphibian and reptile species on the Natura 2000 sites in Europe” (http://czlowiekiprzyroda.eu/ochrona-plazow-gadow-natura-2000) pełnić będziemy nadzór przyrodniczy nad jakością oraz poprawnością ekologiczną wykonywanych działań. Projekt skoncentrowany jest na czynnej ochronie zagrożonego i będącego przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej (Dyrektywa Siedliskowa, Załącznik II) żółwia błotnego (Emys orbicularis) oraz równie zagrożonego w skali europejskiej (Dyrektywa Siedliskowa, Załącznik II) kumaka nizinnego (Bombina bombina). Udrażnianie korytarzy ekologicznych, odtwarzanie siedlisk bytowania i lęgowych, reintrodukcja gatunków chronionych w odtworzone siedliska, to tylko niektóre z zadań przewidzianych do realizacji w przeciągu kolejnych pięciu lat. W projekcie nie zabrakło także działań edukacyjnych oraz informacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych. Kompleksowość zaplanowanych akcji powinna doprowadzić do wzmocnienia mazurskiej populacji żółwia błotnego oraz pozytywnie wpłynąć na wzrost liczebności populacji kumaka nizinnego, głównie w Danii. Nadzór przyrodniczy prowadzony będzie przez nas do roku 2023 i obejmował będzie prace terenowe, kameralne, udział w spotkaniach dotyczących projektu oraz opiniowanie dokumentów i publikacji związanych z projektem. Czas trwania projektu: 01.07.2018 r. – 31.12.2023 r. Zadania realizowane będą w Polsce w województwie warmińsko-mazurskim i lubuskim oraz w Danii.
E.J.

 13.09.2018 r.

 Udział w szkoleniu „Drzewa w mieście”

 

Dnia 12.09.2018 r. wzięliśmy udział w szkoleniu dotyczącym ochrony drzew podczas inwestycji. Szkolenie prowadzone było przez doświadczonego eksperta, wykładowcę w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW – dr inż. Marzenę Suchocką. Poruszone zostały zagadnienia związane zarówno z ekologią drzew, tj. określenie strefy ochronnej drzew, jak i z prowadzeniem inwestycji, tj. fundamentowanie nawierzchni, ogrodzeń i budynków. Główny nacisk szkolenia położony został na uświadomieniu uczestnikom skali zniszczeń jakich można dokonać nieodpowiednio realizując inwestycję oraz omówieniu sposobów – najczęściej niezmiernie prostych i tanich – ich uniknięcia. Każdy z uczestników otrzymał publikację „Drzewa w mieście. Standardy wykonania i odbioru robót budowalnych na terenach zadrzewionych”.
E.J.

 20.08.2018 r.

 Drugi rok usuwania barszczu Sosnowskiego w dolinie Rospudy zakończony

 

Zakończyliśmy drugi rok usuwania barszczu Sosnowskiego na wyznaczonych obszarach wzdłuż rzeki Rospuda. Objęte działaniami tereny charakteryzują się obecnie, w porównaniu z przyległymi działkami, znacznie zredukowaną populacją barszczu Sosnowskiego. Wielokrotne wykaszanie pojawiających się pędów oraz niedopuszczenie do zakwitnięcia roślin i wydania nasion skutkuje zmniejszeniem liczby osobników gatunku oraz osłabnięciem populacji jako całości. Zaznaczyć tu trzeba, że podczas przeprowadzania tego typu zabiegów niezwykle istotne jest prowadzenie stałego nadzoru przyrodniczego nad wykonywanymi zadaniami. Poddane silnemu stresowi rośliny w sposób nieprzewidywalny bardzo szybko przechodzą z fazy wegetatywnej (rozwój) do fazy generatywnej (kwitnienie i wydanie nasion). Czasami jest to kwestia kilku dni, czy też tygodnia. Nawet rośliny niewielkie, osiągające < 1 m wysokości zaczynają kwitnąć i szybko wydawać nasiona. Ponadto zaznaczyć tu należy, że powszechnie stosowany środek chwastobójczy zawierający glifosat (np. Roundup) jest niemal całkowicie nieskuteczny podczas usuwania osobników barszczu Sosnowskiego. Badania naukowe wykazują iż barszcze kaukaskie są jednymi z najbardziej odpornych gatunków na tego typu herbicydy. Stosowanie glifosatu skutkuje likwidacją, najczęściej na zawsze, rodzimych gatunków roślin i pozostaniem na obszarze żywotnej populacji barszczu.
E.J.

 15.06.2018 r.

 Kolejna ekspertyza ornitologiczna za nami

 

Kolejny raz Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach zwróciła się do nas z problemem zasiedlenia budynków mieszkalnych przeznaczonych do termomodernizacji przez ptaki. Trwające już w miesiącu maju prace związane z ociepleniem budynku wielorodzinnego, wykazały obecność lęgowych kawek w miejscu prowadzenia prac remontowych. Szczęśliwie, wydziobany przez kawki otwór w elewacji znajdował się na tyle daleko od rusztowań, że wykonujący swoje zadanie pracownicy nie przyczyniali się do płoszenia ptaków. Dodatkowo odsłonięta została górna, przylegająca do gniazda część siatki ochronnej, co poprawiło ptakom swobodny dolot do otworu. Ekspertyza wykazała ponadto zasiedlenie budynku przez jeszcze jeden gatunek – wróbla domowego. Zaproponowane w ekspertyzie terminy wykonania prac oraz kompensacje powinny w pełni przyczynić się do zachowania gatunków oraz ich liczebności w niezmiennym stanie. Obecnie, ze względu na dużą ekspansję aglomeracji miejskich, wielorodzinne budynki mieszkalne stały się stałym miejscem gniazdowania ptaków z grupy tzw. dziuplaków i półdziuplaków. Najczęściej spotkać tu można takie gatunki, jak: gołąb miejski (Columba livia f. domestica), wróbel (Passer domesticus), kawka (Corvus monedula), jerzyk (Apus apus), szpak (Sturnus vulgaris), sikory: modraszka (Cyanistes caeruleus) i bogatka (Parus major), oknówka (Delichon urbica), pustułka(Falco tinnunculus), kopciuszek (Phoenicurus ochruros) i mazurek (Passer montanus). Warto pamiętać, że wszystkie gatunki ptaków występujące w Polsce podlegają ochronie gatunkowej, stąd w przypadku stwierdzenia gniazdowania koniecznie należy ustalić termin prac nie kolidujący z okresem lęgów.
E.J.

 20.05.2018 r.

 Rozpoczęcie sezonu lęgowego żółwi błotnych na Mazurach!

 

Dziś zaobserwowano pierwsze samice żółwia błotnego (Emys orbicularis) na lęgowisku w Cudnochach. Te skryte zwierzęta raz do roku odbywają wędrówkę z obszarów zabagnionych, gdzie przebywają, na suche skrawki terenu posiadające cechy ciepłolubnych muraw kserotermicznych, celem złożenia jaj. Jednym z takich miejsc jest niewielka śródleśna polanka od wielu już lat wykorzystywana przez samice żółwia w okresie składania jaj. Lęgowisko to od kilku lat jest przez nas pielęgnowane oraz oczyszczane z zarastającej je roślinności. Mamy nadzieję, że nasze zabiegi skutkować będą nie tylko powrotem samic na to miejsce, ale i wzrostem ich liczebności, a tym samym zwiększeniem sukcesu lęgowego tego rzadkiego gatunku. Lęgowisko stanowi niemal centralny punkt, a zdecydowanie najważniejszy, Mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo (PLH 280055), która powołana została w celu ochrony żółwia błotnego oraz jego siedlisk. Trzymamy kciuki aby w tym roku jak najwięcej samic odwiedziło lęgowisko w Cudnochach, a starty były jak najmniejsze!
E.J.

 16.05.2018 r.

 Termomodernizacja budynków w miastach – czy można osiągnąć kompromis z przyrodą?

 

Wykonana w zeszłym roku, dla Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ekspertyza ornitologiczna związana z termomodernizacją dwóch budynków mieszkalnych na terenie Suwałk, wykazała znaczne zasiedlenie jednego z bloków przez ptaki. Udzielone w ekspertyzie, a dalej w decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, wytyczne kompensacyjne związane z wywieszeniem budek lęgowych dla 3 gatunków ptaków (szpak, kawka, jerzyk) zostały w pełni wykonane przez przedstawicieli Spółdzielni. Efektem jest tegoroczne zasiedlenie budek przez określone w ekspertyzie gatunki!
E.J.

 27.04.2018 r.

 Usuwanie barszczu Sosnowskiego w gminie Wieliczki

 

Gmina Wieliczki to kolejna gmina w okolicy Suwałk, która boryka się z coraz większym problemem związanym z występowaniem barszczu Sosnowskiego. Ta inwazyjna roślina pochodząca z okolic Kaukazu ma silne właściwości parzące. W przypadku uszkodzenia rośliny lotne olejki eteryczne unoszące się w powietrzu, w połączeniu z promieniowaniem słonecznym prowadzą do zmian skórnych prowadzących do poparzeń. Poparzenia te są trudne do wygojenia, a w cięższych przypadkach leczenie trwa nawet kilka lat. W obrębie gminy Wieliczki szczególnie ciężka sytuacja występuje w okolicy wsi Gąsiorówko. Zarówno w ogródkach działkowych, jak i na placu zabaw czy pomiędzy blokami mieszkalnymi zaobserwować można liczne osobniki barszczu Sosnowskiego, często tworzące monokultury. Wśród mieszkańców wsi wiele osób doznało już poparzeń przez roślinę. Pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie fundusze gmina Wieliczki przeznaczyła na jednorazową akcję ograniczenia występowania barszczu. Prace związane ze zwalczaniem rośliny zlecone zostały naszej firmie i polegały na wykaszaniu i zastosowaniu oprysku herbicydem. Całkowita powierzchnia, na której wykonane zostały zabiegi wynosi ok. 20 ha. Przedstawiciele gminy planują kontynuację rozpoczętych prac, które optymalnie zakończyć się powinny całkowitą eliminacją rośliny z wyznaczonych obszarów. Jednakże aby osiągnąć taki efekt potrzebne jest wykonywanie zabiegów przez minimum 5 lat z rzędu.
E.J.

 23.04.2018 r.

 Usuwanie barszczu Sosnowskiego w gminie Raczki

 

Rozpoczęliśmy drugi rok usuwania barszczu Sosnowskiego w gminie Raczki. Wykonane w pierwszym roku pięciokrotne wykaszanie rośliny wraz z zabiegami agrotechnicznymi skutkowały znacznym ograniczeniem populacji barszczu Sosnowskiego na obszarze objętym działaniami. Zleceniodawcą zadania jest Starostwo powiatowe w Suwałkach we współpracy z Gminą Raczki, które to instytucje zleciły nam wykaszanie barszczu w najbardziej newralgicznym dla mieszkańców i turystów miejscu. Ze względu na cenny przyrodniczo charakter obszaru i bliskość rzeki niemożliwe jest stosowanie herbicydów. Barszcz Sosnowskiego to roślina niebezpieczna zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Trudno gojące się poparzenia mogą powstawać na skórze po kontakcie z rośliną, a wdychanie olejków eterycznych grozi poparzeniami układu oddechowego. Największe zagrożenie barszcz Sosnowskiego stanowi od wiosny do momentu zawiązywania nasion, zwłaszcza w słoneczne, ciepłe dni, kiedy substancje lotne kumulują się wokół roślin. Jako roślina inwazyjna doskonale radzi sobie w każdych warunkach, zasiedlając coraz większe obszary.
E.J.

 26.03.2018 r.

 Monitoring zimowiska płazów

 

Kolejny już rok prowadzimy monitoring zimowiska płazów. Badania wykonywane są przy użyciu barier ochronno-naprowadzających oraz wkopanych w ziemię wiaderek służących jako pułapka żywołowna. Głównymi intersującymi nas parametrami są: skład gatunkowy, wiek oraz liczebność poszczególnych gatunków zimujących płazów. Na podstawie tych danych jesteśmy w stanie określić funkcjonalność zimowiska oraz sposób jego wykorzystania. Długoletnie badania pozwalają z kolei na obserwację zmian zachodzących wśród zasiedlających zimowisko gatunków. Zimowisko powstało przypadkowo i stało się chętnie zasiedlanym miejscem przez płazy szukające schronienia na zimę. Sprzyja temu lokalizacja, gdzie w pobliżu znajduje się nieduży staw oraz podmokły las (ols). Co roku zimowisko wykorzystywane jest przez 9 gatunków płazów, w tym rzadką traszkę grzebieniastą (Triturus cristatus) oraz rzekotkę drzewną (Hyla arborea). Największe liczebności osiąga z reguły ropucha szara(Bufo bufo) oraz żaba trawna (Rana temporaria). Dane pozyskane podczas monitoringu wykorzystane będą do budowy nowych, jakże ważnych dla płazów, miejsc zimowania w północno-wschodniej Polsce.
E.J.

 19.02.2018 r.

 Termomodernizacje budynków a ochrona przyrody

 

Dnia 15.02.2018 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim przeprowadziły szkolenie w zakresie: „Przeprowadzanie remontów i termomodernizacji budynków zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony przyrody”. Szkolenie skierowane było do pracowników samorządów, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych ochroną przyrody podczas prowadzenia prac remontowych. Na szkoleniu omówiona była zarówno ekologia poszczególnych grup zwierząt zamieszkujących budynki, jak i aspekty formalno-prawne konieczne wymagane w tego typu przedsięwzięciach. Szczególny nacisk położony został na ukazanie rozmiaru szkód poczynionych w przyrodzie w przypadkach nieodpowiedzialnego wykonania prac remontowych.
E.J.

 29.01.2018 r.

 Badanie składu pokarmowego wilków z terenu Wigierskiego Parku Narodowego

 

Kolejny rok z rzędu mamy szansę przyczynić się do lepszego poznania ekologii wilków (Canis lupus) z terenu Wigierskiego Parku Narodowego. Podpisana z początkiem roku umowa na zbiór odchodów wilków obliguje nas do comiesięcznej penetracji Parku w okresie od stycznia do października 2018 r. Zlecenie obejmuje prace terenowe oraz laboratoryjne, podczas których pobrane próby podlegać będą obróbce przygotowującej do dalszych analiz.
E.J.

 20.12.2017 r.

 Życzenia Świąteczne

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy wszystkim naszym współpracownikom życzyć czasu spędzonego w rodzinnym gronie w spokoju i radości. W nadchodzącym Nowym Roku 2018 zaś dużo sukcesów na niwie osobistej oraz zawodowej.
E.J.

 05.11.2017 r.

 Jesienne zakończenie prac

 

Wraz ze zbliżającym się okresem zimowym zakończyliśmy część działań prowadzonych przez firmę Ecoexpert. Na początku października wykonany został ostatni w tym roku zabieg usuwania barszczu Sosnowskiego w Dowspudzie. Nie oznacza to jednak końca walki z tą inwazyjną rośliną. W przyszłym roku planowane są kolejne zabiegi osłabiające populację zasiedlającą dolinę Rospudy. Mamy nadzieję, że nasze starania nie tylko zmniejszą skalę problemu w obszarze naszych działań, ale również pozwolą wypracować skuteczne metody zwalczania barszczu Sosnowskiego bez udziału herbicydów. Powszechnie stosowany Roundap bezpowrotnie niszczy rodzime gatunki, kumuluje się w glebie i roślinach, a mimo swoich drastycznych właściwości okazuje się nieskuteczny – część okazów barszczu przeżywa nawet kilkukrotne stosowanie preparatu.
Dobiegły końca również prace związane ze zbiorem odchodów wilków na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Duży wkład naszych pracowników w przeczesywanie terenów Parku pozwolił zebrać pokaźną pulę prób na przełomie ostatnich dziewięciu miesięcy. Już teraz, po przeanalizowaniu odchodów zebranych od lutego do maja, wiadomo że znaczącą część pokarmu wilków stanowiły bobry – symbol Wigierskiego Parku Narodowego, które w ostatnich latach są coraz liczniejsze.
E.R.

 25 - 27.09.2017 r.

 Konferencja w Wigierskim Parku Narodowym

 

Wigierski Park Narodowy zorganizował w dniach 25-27 września 2017 r. w Gawrych Rudzie konferencję, na której przedstawione były rezultaty kończącego się projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska” LIFE 11 NAT/PL/000431, finansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas konferencji prezentowane były tematy związane z czynną ochroną przyrody, my mieliśmy przyjemność wystąpić przed uczestnikami z prezentacją: „Zwalczanie niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera w Wigierskim Parku Narodowym i jego otulinie – metody i doświadczenia.”
Niecierpek gruczołowaty 3 sierpnia 2017 r. został wpisany przez Komisję Europejską na listę inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii Europejskiej. Jej inwazyjny charakter w Wigierskim Parku został dostrzeżony już kilka lat temu. Dlatego też walka z nim była jednym z założeń omawianego projektu. Jako nadzór przyrodniczy Zakład Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert uczestniczył w tym przedsięwzięciu. Początkowo zaplanowano jednokrotne usuwanie i wywożenie osobników niecierpka w okresie ich kwitnienia. Założenie to okazało się być niewystarczające ze względu na wysoką liczbę nowych wzejść aż do października. Skutecznym rozwiązaniem okazała się modyfikacja polegająca na zwiększeniu krotności zabiegów w każdym sezonie wegetacyjnym. Dzięki intensywnej pracy wielu ludzi udało się zmniejszyć występowanie niecierpka gruczołowatego na terenie Wigierskiego Parku Narodowego o 90%, jednak aby utrzymać tak dobry wynik w następnych latach niezbędne będą coroczne kontrole. Pomimo intensywnych prac w glebie zostały jeszcze uśpione, pojedyncze nasiona, a na brzegach koryta Czarnej Hańczy osiadają nanoszone z prądem nowe nasiona pochodzące z terenów położonych przed parkiem. Po kilku latach bezczynności mogłyby zniweczyć całą włożoną w projekt pracę. I w tym przypadku sprawdza się powiedzenie, że łatwiej zapobiegać niż leczyć.
E.R.

 29.06.2017 r.

 Badanie składu pokarmowego wilków na terenie Wigierskiego Parku Narodowego

 

Miną już półmetek prowadzonych przez nas badań składu pokarmowego wilków (Canis lupus) w ramach projektu "Doskonalenie systemu obserwacji dużych i średnich ssaków w ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego - etap II". Przeczesując rewiry bytowania poszczególnych grup wilków, zbieramy, opisujemy i przygotowujemy próby ich odchodów, które po wnikliwych badaniach pozwolą dowiedzieć się na jakie „przekąski” najczęściej polują na przełomie poszczególnych miesięcy objętych badaniami. Prace rozpoczęto w lutym, a zakończone zostaną w październiku 2017 r.
Wędrówki wilczym tropem pozwolił zgłębiać wiedzę na temat ich zwyczajów i zachowań. Mogliśmy też obserwować zmiany w Parku na przełomie wszystkich pór roku, do czego namawiamy innych miłośników przyrody. Do wędrówek zachęcają również szlaki piesze i rowerowe oznaczone zarówno na mapach jak i w terenie.
E.R.

 26.06.2017 r.

 Usuwanie barszczu Sosnowskiego

 

O barszczu Sosnowskiego mówi się coraz głośniej. Jego obecność jest niebezpieczna zarówno dla zwierząt jak i dla ludzi. Trudno gojące się poparzenia mogą powstawać na skórze po kontakcie z rośliną, a wdychanie olejków eterycznych grozi poparzeniami układu oddechowego. Największe zagrożenie barszcz Sosnowskiego stanowi od wiosny do momentu zawiązywania nasion, zwłaszcza w słoneczne, ciepłe dni, kiedy substancje lotne kumulują się wokół roślin. Jako roślina inwazyjna doskonale radzi sobie w każdych warunkach, zasiedlając coraz większe obszary.
Z problemem tym borykają się również mieszkańcu Dowspudy, niewielkiej miejscowości położonej w dolinie Rospudy. Barszcz Sosnowskiego porasta już kilkadziesiąt hektarów wzdłuż drogi prowadzącej nad rzekę i wzdłuż koryta Rospudy. Starostwo powiatowe w Suwałkach we współpracy z Gminą Raczki zleciło nam wykonanie zabiegów wykaszania barszczu w najbardziej newralgicznym dla mieszkańców i turystów miejscu. Ze względu na cenny przyrodniczo charakter obszaru i bliskość rzeki niemożliwe jest stosowanie herbicydów. Kilkukrotne wykaszanie barszczu od wczesnej wiosny do końca sierpnia uniemożliwi kwitnienie, a co za tym idzie wykształcanie nasion, które wzbogaciłyby glebowy bank nasion.
E.R.

 19.06.2017 r.

 Obserwacje żółwi błotnych prowadzone w Mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo

 

Na podstawie wieloletnich obserwacji na terenie Mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo (PLH 280055) wytypowane zostały obszary występowania żółwia błotnego (Emys orbitularis). Jednym z głównych terenów występowania żółwia błotnego w Ostoi jest stanowisko w okolicach wsi Cudnochy. W północnej części stanowiska, w pobliżu potwierdzonego siedliska żółwi błotnych od kilku lat prowadzimy działania mające na celu odtworzenie zarastającego lęgowiska. Jako gatunek dwuśrodowiskowy żółw błotny wymaga występowania blisko siebie dwóch odrębnych siedlisk: terenu podmokłego oraz terenu suchego o ekspozycji południowej, będącego miejscem składania i inkubacji jaj. Coraz częściej oba siedliska są w znacznym stopniu przekształcane przez człowieka – tereny podmokłe osuszane, a obszary suche zalesiane bądź też uprawiane w formie wielkoobszarowej.
Żółwie są niezwykle ostrożne, dlatego zazwyczaj tylko długie obserwacje owocują spotkaniem. Jednak kilka dni temu udało się zaobserwować jednego z przedstawicieli tego gatunku przechodzącego z oczka wodnego w kierunku lęgowiska. Jego obecność utwierdza nas w słuszności podjętych przez nas starań, jak również mobilizuje do dalszej walki o otaczającą nas przyrodę.
E.R.

 15.05.2017 r.

 Oczyszczanie terenów lęgowych żółwia błotnego w Cudnochach

 

Już po raz kolejny zorganizowane zostały zabiegi oczyszczania terenów lęgowych i miejsc bytowania żółwia błotnego. Dotychczas udało się podkrzesać sosnowy młodnik na działce w Cudnochach, który stanowił barierę pomiędzy zbiornikiem wodnym, w którym żółwie przebywają od wiosny do jesieni, a suchą, nasłonecznioną polaną, będącą miejscem składania jaj. Dzięki naszym pracom udrożniony został korytarz migracyjny umożliwiający samicom przejście na polanę, złożenie jaj i powrót do miejsca żerowania. Odcięte stare gałęzie zebrane zostały w gromady, które łatwiej jest ominąć żółwiom i które stanowić mogą idealne kryjówki dla innych drobnych zwierząt. W kolejnych etapach naszej pracy z luźno leżących gałęzi oczyszczane są kolejne tereny młodnika, a następnie poddawane są procesowi rozdrabniania za pomocą rębaka.
Obszar wokół wsi Cudnochy jest jednym z kluczowych ośrodków zasiedlanych przez żółwia błotnego na terenie Mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo (PLH 280055). Niestety osuszanie terenu i zarastanie siedlisk bytowania tego gada negatywnie wpływa na populację. Jedynie czynna ochrona pomoże zahamować odnotowywany od wielu lat spadek.
E.R.

 25.04.2017 r.

 Dzień Informacyjny LIFE 2017

 

Dnia 25 kwietnia tego roku byliśmy uczestnikami organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Dnia Informacyjnego Life, który inaugurował otwarcie naboru Programu LIFE 2017. Gościem Honorowym tego wydarzenia był przedstawiciel Komisji Europejskiej, Angelo Salsi, który razem z Prezesem Zarządu NFOŚiGW, Kazimierzem Kujdą otworzyli spotkanie. Oprócz sesji ogólnych, informujących o aktualizacjach i zmianach w tegorocznym naborze projektów mieliśmy przyjemność uczestniczyć w sesjach tematycznych, szczegółowo przedstawiających zagadnienia i dotychczasowe doświadczenia Programu LIFE. Sesje te podzielone były na trzy grupy adresowane do różnych typów potencjalnych beneficjentów: „Innowacyjne projekty LIFE nastawione na rynek „Close to market””, „LIFE na rzecz samorządów”, „Ochrona przyrody/Zarządzanie i Informacja — Kampanie ogólnokrajowe i międzynarodowe LIFE”.
E.R.

 15.04.2017 r.

 Wesołych Świąt!

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy składamy naszym współpracownikom i wszystkim entuzjastom Przyrody serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz radości płynącej z obserwowania świata budzącego się do życia.

 20.03.2017 r.

 Konferencja dotycząca obrotu ziemią rolną

 

Dnia 20-go marca br. w Olsztynie odbyła się konferencja pn. „Obrót ziemią rolną w praktyce” pod honorowym patronatem prof. Dr hab. Ryszarda J. Góreckiego, Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Poruszana na konferencji tematyka wychodziła naprzeciw istniejącym zagadnieniom i problemom związanym z obrotem ziemią rolną. W myśl aktualnych przepisów prawnych oraz zgodnie z działalnością odpowiednich instytucji rolnych obrót prywatnymi, jak i państwowymi gruntami rolnymi uległ znacznym ograniczeniom. Prelegenci prezentujący swoje referaty starali się ukazać skalę zmian oraz podążające za tym obowiązki spoczywające na właścicielach ziemi rolnych.
E.R.

 15.03.2017 r.

 Monitoring zimowiska płazów

 

Prowadzone przez nas inicjatywy dotyczące czynnej ochrony płazów dotyczą wielu aspektów. Główny nacisk kładziemy na rewitalizację zbiorników wodnych będących miejscem rozrodu płazów oraz na zmniejszanie śmiertelności płazów na drogach. Jednak równie ważnym działaniem jest zapewnienie płazom odpowiednich warunków, w których będą w stanie przetrwać zimowe miesiące. W naturalnych warunkach są to głównie sterty kamieni, spróchniałe pnie czy zagłębienia w ziemi. Stworzenie odpowiednich warunków do zimowej hibernacji w niewielkiej odległości od zbiorników wodnych zmniejsza odległość jaką płazy zwykle pokonują w czasie wiosennych wędrówek do miejsc rozrodu W ten sposób można zminimalizować, występującą w tym newralgicznym dla płazów okresie, śmiertelność – głównie na drogach. W pobliżu niewielkich, niezarybionych zbiorników wodnych, nieopodal których prowadzono monitoring wiosennej migracji płazów wyznaczona została lokalizacja sztucznego zimowiska. W jego skład wchodziły głównie z karpiny drzew, gałęzie oraz ziemia. Powstałe między nimi przestrzenie o różnej wielkości stanowiły atrakcyjną i bezpieczną kryjówkę dla małych zwierząt. Aby sprawdzić skuteczność takiego rozwiązania prowadzony jest coroczny, wiosenny monitoring. Do tego celu wykorzystywane są bariery naprowadzająco – ochronne oraz, wkopywane w ziemię, pułapki żywo-łowne.
E.R.

 27.02.2017 r.

 Uwaga na płazy!

 

Już niedługo rozpocznie się sezon masowych migracji płazów z miejsc zimowania do miejsc rozrodu. Czyli najczęściej z terenów leśnych lub zakrzaczonych do różnorodnych oczek wodnych. Często na drodze migracji znajdują się śmiertelne dla płazów, stworzone przez człowieka, pułapki. Jedną z nich jest jezdnia oraz poruszające się po niej z dużą prędkością pojazdy. Okres wiosenny często obfituje w obrazy rozjechanych płazów, które swoją wędrówkę zakończyły na szosie. Jako pierwsze możemy zaobserwować traszki (zwyczajną i grzebieniastą), ropuchy (szarą, zieloną i paskówkę) oraz żaby brunatne (trawną i moczarową), które migrację rozpocząć mogą jeszcze podczas pojawiających się okresowo przymrozków. W tym właśnie czasie, rozciągającym się od początku marca do końca kwietnia, obserwujemy zjawisko tzw. masowej migracji, gdzie setki, a nawet tysiące płazów przemieszczają się w ciągu kilku dni czy wręcz kilku godzin. Głównym czynnikiem wywołującym chęć wędrówki u płazów są odpowiednie warunki pogodowe, tj. deszczowe, w miarę ciepłe noce. Podczas późniejszej wiosny wędrować zaczynają gatunki bardziej ciepłolubne: żaby zielone (śmieszka, jeziorkowa i wodna), kumak nizinny czy grzebiuszka ziemna. Ich migracja jednakże różni się nieco od tej wczesnowiosennej i jest znacznie rozciągnięta w czasie. Od kilku już lat prowadzimy sezonowy monitoring aktywności płazów oraz określamy ich śmiertelność na wybranych odcinkach dróg. Pozyskane dane służą do wyznaczania newralgicznych miejsc kolizji płazów z pojazdami oraz w dalszej perspektywie montaż urządzeń mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania drogi. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi ekologii płazów, które można znaleźć pod adresem: http://czlowiekiprzyroda.eu/life/plazy_pl/spis.htm W przypadku zaobserwowania wzmożonej śmiertelności płazów na drogach prosimy o informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety znajdującej się na stronie: http://monitoringplazow.pl/
E.J.

 02.02.2017 r.

 Badanie składu pokarmu wilków na terenie Wigierskiego Parku Narodowego

 

W ramach wniosku "Doskonalenie systemu obserwacji dużych i średnich ssaków w ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego - etap II" otrzymaliśmy zlecenie od Wigierskiego Parku Narodowego na pracę badawczą polegającą na zbieraniu odchodów wilka (Canis lupus). Celem projektu jest poznanie składu pokarmowego wilków rezydujących na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Prace obejmują zbiór prób w terenie oraz laboratoryjne przygotowanie materiału do dalszej analizy. Prace rozpoczęto w lutym, a zakończone zostaną w październiku 2017 r.
E.R.

 20.01.2017 r.

 Inwentaryzacja przydrożnych zadrzewień

 

Na przełomie roku wykonaliśmy inwentaryzację drzew i krzewów na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 592 Giżycko – Kętrzyn. Inwentaryzacji został poddany odcinek drogi o długości blisko 28 km. Pracami objęto obie strony drogi oraz pas zieleni o szerokości do 50 m od osi jezdni. W czasie prac terenowych dokonano identyfikacji gatunkowej istniejących drzew i krzewów wraz z pobraniem danych metrycznych (obwód pnia [cm], średnica korony [m] i wysokość [m]). W sumie zinwentaryzowaliśmy 2848 drzew i 113 powierzchni.
E.R.

 01.01.2017 r.

 Życzenia Noworoczne

 

Wraz z Nowym Rokiem w imieniu całego zespołu Zakładu Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia: wielu sukcesów – zarówno prywatnych, jak i zawodowych, radości i jeszcze bardziej pozytywnego spojrzenia na otaczającą nas Przyrodę.
E.R.

 12–14.10.2016 r.

 Konferencja w Gołdapi

 

W dniach 12 – 14 października w Gołdapi uczestniczyliśmy w konferencji podsumowującej realizowany przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej we współpracy z Fundacją Puszczy Rominckiej projekt „Aktywizacja polsko – rosyjskiego dialogu w sferze zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa obywatelskiego”, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wśród gości znaleźli się zarówno polscy jak i rosyjscy samorządowcy, specjaliści od ochrony środowiska, a także od funduszy europejskich. Uczestnicy konferencji zapoznali się z możliwościami dofinansowania działań transgranicznych w ramach otwieranego w grudniu programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Mieli również możliwość wymiany pomysłów, doświadczeń i poglądów. Konferencja była idealną okazją do nawiązywania nowych kontaktów z zaproszonymi gośćmi, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą transgraniczną na różnych płaszczyznach. W czasie panelu dyskusyjnego obecni na spotkaniu starości przedstawili plany dotyczące zbliżających się w ich miastach inwestycji z zakresu zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju lokalnego. W kolejnych dniach konferencji organizatorzy zaprosili nas do wspólnego podziwiania przyrodniczych walorów Suwalszczyzny i Wigierskiego Parku Narodowego, wśród atrakcji przewidziane było zwiedzanie Muzeum Wigier w Starym Folwarku, zwiedzanie Klasztoru w Wigrach, rejs po jeziorze Wigry oraz wycieczka kolejką wąskotorową.
E.R.

 12.09.2016 r.

 Rak pręgowany

 

W pierwszej połowie września zespół badawczy podczas prowadzonych prac terenowych dwukrotnie zaobserwował osobniki inwazyjnego gatunku obcego pochodzenia – raka pręgowatego Orconectes limosus. Oba stwierdzenia pochodzą z rzeki Marychna z odcinka na wysokości miejscowości Romanowce w powiecie sejneńskim. W pierwszym przypadku zauważono występowanie trzech osobników, z których dwa były martwe. W drugim przypadku zaobserwowano jednego żywego dorosłego osobnika. Obie lokalizacje oddalone są od siebie o około 500 m, stąd wnosić można, że wszystkie zaobserwowane zwierzęta należały do jednej populacji. Warto tu zaznaczyć, że obie obserwacje polegały na przypadkowym odłowieniu zwierząt, a nie na celowym działaniu zmierzającym do poznania miejsc występowania raka pręgowatego, czy też określenia wielkości populacji. Niemniej wydaje się, że zagęszczenie osiągające 4 osobniki odłowione incydentalnie/600 m bieżących rzeki jest dość wysokie. Rak pręgowaty został introdukowany na tereny obecnej Polski pod koniec XIX wieku. Od tego momentu jego ekspansja w wodach Polski była i jest wynikiem serii celowych oraz niezamierzonych introdukcji (np. zawleczenie ze sprzętem połowowym), a także samodzielnego rozprzestrzeniania się raka pręgowatego, wykorzystującego istniejące połączenia wodne. Środowisko występowania gatunku to wszelkiego typu nizinne cieki oraz zbiorniki wodne, takie jak duże rzeki, strumienie, zanieczyszczone kanały oraz jeziora od oligo- do eutroficznych, stawy, a nawet betonowe zbiorniki przeciwpożarowe w miastach. Gatunek ten stwierdzono także w wodach słonawych Zatoki Gdańskiej i Zalewu Szczecińskiego. Obecnie rak pręgowaty jest gatunkiem pospolitym i bez wątpienia najliczniej reprezentowanym gatunkiem raka w Polsce. Zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia strony: http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce// , gdzie znajdują się informacje dotyczące gatunku oraz jego wpływu na nasz ekosystem.
E.J.

 22–24.08.2016 r.

 Wizyta studyjna w Bałtijsku

 

Fundacja Puszczy Rominckiej, we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Rominciej oraz rosyjskimi partnerami, zorganizowała wizytę studyjną w obwodzie Kaliningradzkim w ramach projektu „Aktywizacja polsko – rosyjskiego dialogu w sferze zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa obywatelskiego”, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych . Jako uczestnicy spotkania mogliśmy wymieniać się doświadczeniami z naszymi sąsiadami na temat rosnących możliwości współpracy. Dodatkowymi atrakcjami wizyty była wizyta w Kaliningradzkim ZOO oraz zwiedzanie Bałtijska. Chcielibyśmy serdecznie podziękować gospodarzom za zaproszenie oraz ciepłe przyjęcie.
E.R.

 06.08.2016 r.

 Wyjazd do Krasnolasu

 

Dnia 06 sierpnia wzięliśmy udział w imprezie Sąsiedzi organizowanej w Rosji w miejscowości Krasnolesie, obwód Kaliningradzki. Impreza organizowana była już po raz kolejny przez pracowników Muzeum Wisztynieckiego i miała na celu poznanie oraz wymianę kulturalną pomiędzy mieszkańcami ościennych państw: Rosji, Litwy i Polski. Podczas imprezy Sąsiedzi prezentowane były m.in.: wyroby garncarskie, koronkarskie, kowalskie czy lalkarskie. Smakowitymi zapachami wabiły także lokalne wyroby kulinarne, a czas umilały tradycyjne gry i zabawy. Na scenie występowały zespoły pieśni i tańca prezentujące nieco zapomniany już repertuar ludowy. Nie można nie wspomnieć tutaj o wizycie w miejscowej cukierni, gdzie ręcznie w tradycyjny sposób wyrabia się czekoladę. Smak tej czekolady pozostawił w nas swój trwały ślad. Pomimo deszczowej pogody i niesprzyjających warunków atmosferycznych impreza Sąsiedzi odbyła się w bardzo ciepłej i przyjaznej atmosferze. Ponownie prawdą staje się powszechna opinia, że nie istnieją granice pomiędzy najbliższymi sąsiadami i pomimo odmienności językowych i kulturowych można razem owocnie i miło spędzić czas. Serdecznie dziękujemy organizatorom imprezy za zaproszenie i ciepłe przyjęcie!
E.J.

 26.06.2016 r.

 Usuwanie niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera

 

26 sierpnia zakończono przewidziane na ten rok prace związane ze zwalczaniem niecierpka gruczołowatego na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Działanie to prowadzone jest w ramach realizacji projektu: Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” LIFE11 NAT/PL/000431. Zespół pracowników Zakładu Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert monitorował obszary objęte projektem jeszcze przez kilka tygodni. Ostania kontrola terenów, na których zwalczano niecierpka gruczołowatego odbyła się w pierwszym tygodniu października.
I.M.

 21-22.06.2016 r.

 Międzynarodowa konferencja szkoleniowa poświęcona inwazyjnym gatunkom obcym

 

W dniach 21-22.06.2016r. w Białowieży odbyła się międzynarodowa konferencja szkoleniowa dotycząca postępowania z inwazyjnymi gatunkami obcymi współfinansowana ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. Gospodarzem konferencji był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kooperacji z Ministerstwem Środowiska. Głównym celem konferencji, w której wzięło udział blisko 100 osób, była polsko-norweska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie postepowania z inwazyjnymi gatunkami obcymi. Wśród uczestników był również przedstawiciel Zakładu Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert Sp z o.o.
I.M.

 07-08.06.2016 r.

 Wizyta w Poleskim Parku Narodowym

 

W dniach 07 – 08 czerwca br. odbyliśmy wizytę studyjną w Poleskim Parku Narodowym w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej ochrony żółwia błotnego Emys orbicularis. Wizyta składała się z części kameralnej oraz terenowej, gdzie poznaliśmy miejsca lęgowe oraz zwyczaje migracyjne samic. Szczególnie interesujące były dla nas metody jakimi posługiwali się pracownicy Parku, aby zabezpieczyć złożone przez samice żółwia błotnego jaja. Odwiedziliśmy także Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego, gdzie stworzone zostały właściwe warunki do inkubowania jaj pobranych z zagrożonych gniazd. Młode żółwie po spędzonym w Ośrodku okresie zimowym są wypuszczane do naturalnych siedlisk. Warto wspomnieć, że żółw błotny jest gatunkiem chronionym w całej Europie i w większości krajów objęty jest statusem gatunku zagrożonego wymarciem. Szacuje się, że obecnie w Polsce żyje około 1000-2000 dorosłych osobników żółwi błotnych. Chcielibyśmy z tego miejsca podziękować serdecznie p. Szymonowi Kolasie, który poświęcił dla nas swój czas.
E.J.

 21.05.2016 r.

 Warsztaty poświęcone obcym inwazyjnym gatunkom roślin

 

W dniu 21 maja w Muzeum Wigier pracownicy Zakładu Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert przeprowadzili warsztaty na temat inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia. Warsztaty zorganizowano w ramach realizacji projektu Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” LIFE11 NAT/PL/000431. Podczas zajęć szczegółowo omówiono inwazyjne gatunki roślin spotykane w przydomowych ogródkach oraz skuteczne sposoby ich zwalczania. Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały informacyjne na temat rodzimych roślin ozdobnych oraz nasiona i sadzonki gatunków, które są zdecydowanie bardziej urodziwymi zamiennikami dla roślin inwazyjnych.
I.M.

 16–18.05.2016 r.

 Warsztaty prowadzone przez Fundację Puszczy Rominckiej

 

W maju odbyły się warsztaty zorganizowane w Gołdapi przez Fundację Puszczy Rominckiej oraz Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, w ramach projektu "Aktywizacja polsko – rosyjskiego dialogu w sferze zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa obywatelskiego", finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Polscy i rosyjscy goście uczestniczyli w spotkaniu, którego głównym celem była wymiana doświadczeń między innymi w aspektach samorządności, ochrony środowiska i organizacji pozarządowych. Warsztaty pozwoliły uczestnikom zapoznać się również z regionalnymi tradycjami powiatu gołdapskiego, skosztować lokalnej kuchni, czy obejrzeć występ ludowego zespołu. W kolejnych dniach zorganizowano wizyty m.in. w Mazurskich Tężniach Solankowych Gołdap i w centrum rehabilitacji dzieci i młodzieży "Marzenia" w Niedrzwicy oraz zwiedzanie jednych z najwyższych w Polsce wiaduktów nieczynnej linii kolejowej Gołdap - Żytkiejmy w Stańczykach.
E.R.

 13.05.2016 r.

 Pułapki antropogeniczne

 

Dnia 09 maja br. zakończono prace związane z zastosowaniem rozwiązań umożliwiających ucieczkę płazów z pułapek antropogenicznych. Zadanie zostało zlecone przez Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” dnia 28 lutego 2014 r. umową na „Pełnienie usługi projektanta/inżyniera ds. budowlanych, budowlańca, herpetologa w zespole projektującym rozwiązania techniczne chroniące płazy przed pułapkami antropogenicznymi”. Przedmiotem zamówienia było opracowanie projektów technicznych zaproponowanych rozwiązań, wybudowanie prototypów, przetestowanie obiektów w terenie oraz wprowadzenie ewentualnych poprawek i ulepszeń budowy testowanych urządzeń. Zadanie realizowane było w ramach projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063). Problem wciąż zmniejszającej się liczebności populacji płazów jest powszechnie znany na całym świecie. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla płazów jest utrata i fragmentacja siedlisk. Zagrożenie to związane jest głównie z działalnością człowieka. Powstająca i modernizowana na szeroką skalę infrastruktura liniowa (drogi, kolej) wraz z elementami dodatkowymi często stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla małych zwierząt kręgowych. Nie tylko ruch pojazdów na drogach, ale ale także liczne obiekty odwodnieniowe (studzienki, osadniki, korytka krakowskie itp.) które dla płazów mogą stanowić śmiertelną pułapkę, z której nie mają szans się wydostać. Pułapki te nazywane są pułapkami antropogenicznymi. Podczas prowadzonych prac sumarycznie przetestowano 7 obiektów inżynierskich. Celem badań było ustalenie najefektywniejszego sposobu umożliwienia ucieczki płazom z pułapek antropogenicznych. Zastosowano różnego rodzaju materiały oraz ich konfigurację. Wyniki badań pozwolą na bardziej efektywną ochronę płazów oraz innych małych zwierząt kręgowych w obrębie obiektów odwodnieniowych. Zapraszamy do zapoznania się z raportem z wykonanych prac
(→ pdf)

E.J.

Zakład Innowacji Przyrodniczych ECOEXPERT sp. z o.o.
Krzywe 62B lok. 2
16-402 Suwałki

+48 87 567 44 30, 885 777 723
+48 87 567 44 30

biuro@ipecoexpert.pl

Zakład Innowacji Przyrodniczych ECOEXPERT sp. z o.o. z siedzibą w Krzywem 62B lok 2, 16-402 Suwałki, kapitał zakładowy 5 000 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000435927, REGON 200734500, NIP: 8442350971

Copyright 2014 © ECOEXPERT Sp. z o.o | Realizacja: Jakub Kędziora