Spis treści

Aktualności

 Ecoexpert Partnerem Wspierajacym Klastra Specjalistów - Innowacje, Przemysł, Środowisko

 

Inspiracją dla Klastra do współpracy z Ecoexpertem były problemy ze znalezieniem ekspertów przyrodniczych podczas realizacji projektów. Pozornie dostępność ekspertów przyrodniczych jest duża, jednak znalezienie osób rozumiejących procesy inwestycyjne i mających podejście do przemysłu i przyrody oparte na zrównoważonym rozwoju okazało się trudne. Ecoexpert pomaga rozwiązać te problemy we współpracy ze specjalistami z całej Polski zarządzanymi przez rzetelny i profejonalny Zespół Badwaczy.

 

Więcej informacji na temat Klastra: www.btm4.pl

Do Zespołu Badawczego Ecoexperta dołączył Specjalista Botanik.


W październiku 2014 roku do Zespołu Badawczego Ecoexperta dołączył kolejny członek o specjalności botanik – Izabela Zając, która specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szatą roślinną ekosystemów mokradłowych i łąkowych na terenach chronionych.

Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe Rozporządzenie o gatunkach obcych.


W dniu 29 września 2014 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła Rozporządzenie o gatunkach obcych. Wejdzie ono w życie 1 stycznia 2015 r. Dokument ten będzie w każdym państwie członkowskim stosowany bezpośrednio i wszystkie organy państw członkowskich będą zobowiązane do jego przestrzegania i stosowania. Nie będzie on wymagał przyjęcia w Polsce ustaw implementujących, ani aktów pośrednich. Konieczne jednak będą zmiany aktualnie obowiązujących zapisów prawnych dotyczących gatunków obcych w Polsce, a także wprowadzenie wielu istotnych zmian organizacyjnych.


Więcej informacji na ten temat: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/144948.pdf

We wrześniu 2014 roku odbyło się Sympozjum Naukowe pt. „Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia”.


W dniach 3-6 września 2014 r. Ecoexpert wziął udział w Sympozjum Naukowym pt. „Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia” na obszarach Natura 2000 „Ostoja Wigierska”, „Sandr Brdy” i „Roztocze Środkowe” finansowanego ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organizatorem szkolenia byli: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Wigierski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Uczestnikami Sympozjum byli przede wszystkim przedstawiciele środowiska naukowego oraz przyrodnicy - pracownicy parków narodowych z całej Polski.


Zakład Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert przedstawił dwa referaty na temat gatunków inwazyjnych roślin obcego pochodzenia: „Gatunki inwazyjne roślin – aktualny stan prawny i proponowane zmiany” oraz „Plastyczność ekologiczna gatunków inwazyjnych na przykładzie niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera”.

Nawiązanie współpracy z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym.


Zakończył się pierwszy etap projektu dotyczącego gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia realizowanego na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Projekt prowadzony jest w ramach współpracy na rzecz ochrony bioróżnorodności nawiązanej pomiędzy Ecoexpertem oraz Suwalskim Parkiem Krajobrazowym. Pomysłodawcą projektu i jego głównym wykonawcą jest Zespół Badawczy Ecoexperta. Jest to projekt badawczy, niekomercyjny mający na celu ochronę bioróżnorodności. Ecoexpert we wrześniu zakończył inwentaryzację gatunków inwazyjnych roślin obcego pochodzenia. Raport z inwentaryzacji jest w opracowaniu.


Suwalski Park Krajobrazowy jest najstarszym parkiem krajobrazowym w Polsce. Park leży na terenie Zielonych Płuc Polski oraz wchodzi w skład obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 jako Ostoja Suwalska.


Więcej na temat Suwalskiego Parku Krajobrazowego: http://www.spk.org.pl/

Inwentaryzacja obcych gatunków roślin.


Ecoexpert zakończył „Inwentaryzację obcych gatunków roślin, z jednoczesnym ich usuwaniem na obszarach proponowanych do objęcia ochroną ścisłą w Wigierskim Parku Narodowym” w ramach projektu: Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 „Ostoja Wigierska”, „Sandr Brdy” i „Roztocze Środkowe” współfinansowanego ze środków finansowych Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Usuwanie niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera.


Zakończyły się przewidziane na bieżący rok prace w ramach projektu dotyczącego usuwania niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Działanie to prowadzone jest w ramach realizacji projektu: Czynna ochrona gatunków i siedlisk na obszarze Natura2000 „Ostoja Wigierska” współfinansowanego ze środków finansowych Unii Europejskiej LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ecoexpert prowadził między innymi nadzór botaniczny nad wykonaniem tego zadania.

Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem Ptaki Polskie oraz Fundacją Puszczy Rominckiej.


Współpraca dotyczy wspólnego ogólnopolskiego projektu dotyczącego ochrony różnorodności biologicznej na terenie kraju. Pomysłodawcą i koordynatorem Projektu jest Ecoexpert. Projekt ten zyskał poparcie najważniejszych instytucji oraz środowisk naukowych zaangażowanych w ochronę przyrody w Polsce. Projekt został przesłany do Komisji Europejskiej.


Stowarzyszenie Ptaki Polskie posiada szerokie doświadczenie w dziedzinie komunikacji i ochrony przyrody. Dzieje się tak dzięki wielu projektom oraz licznym inicjatywom, które Stowarzyszenie ma na swoim koncie.


Więcej informacji na temat Ptaków Polskich: www.ptakipolskie.pl


Fundacja Puszczy Rominckiej została założona w 2006 roku. Główne cele Fundacji to działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zwiększania świadomości ekologicznej społeczeństwa. Fundacja działa głównie w obszarze czynnej ochrony przyrody, szczególnie na rzecz ochrony płazów.


E.R.

Zakład Innowacji Przyrodniczych ECOEXPERT sp. z o.o.
Krzywe 62B lok. 2
16-402 Suwałki

+48 87 567 44 30, 885 777 723
+48 87 567 44 30

biuro@ipecoexpert.pl