Doradztwo przyrodnicze

 • wykonanie pełnego procesu związanego z przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko)
 • określanie ryzyka środowiskowego związanego z realizowanymi inwestycjami budowlanymi
 • planowanie i realizacja działań minimalizujących zagrożenia dla przyrody i środowiska
 • sporządzanie opracowań środowiskowych
 • specjalistyczne przedinwestycyjne audyty przyrodnicze
 • monitoringi przyrodnicze
 • inwentaryzacje przyrodnicze
 • nadzory przyrodnicze
 • kompensacje przyrodnicze
 • analizy porealizacyjne
 • monitoring i utrzymanie efektu ekologicznego
 • kompleksowa inwentaryzacja zieleni przydrożnej oraz miejskiej
 • analiza zagospodarowania przestrzennego miast pod kątem eliminacji wysp ciepła i aranżacji zieleni miejskiej
 • analiza oraz zalecenia w zakresie adaptacji miast do zmian klimatycznych
 • udział w pracach nad MPZP w odniesieniu do ochrony środowiska oraz zachowania bioróżnorodności