Ochrona przyrody

  • doradztwo przy projektowaniu, budowie i urządzaniu obiektów infrastruktury służącej ochronie przyrody
  • kompleksowa realizacja obiektów infrastruktury służącej ochronie przyrody
  • realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności
  • specjalistyczny nadzór przyrodniczy
  • kompleksowa usługa związana z zachowaniem bioróżnorodności w miastach
  • realizacja projektów ukierunkowanych na ochronę gatunków rzadkich i ginących