Regulamin

Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego należącego do Zakładu Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert Sp. z o.o. (dalej zwanym Ecoexpert Sp. z o.o.). Regulamin ten dotyczy także każdej innej formy składania zamówienia np. na druku (formularz zamówienia) Ecoexpert Sp. z o.o. lub na druku (formularz) klienta. Tylko umowa zawarta między stronami (wynikająca z tytułu rozstrzygniętego postępowania w trybie zapytania o cenę lub przetargu - PZP) może wnieść inne regulacje niż tenże regulamin. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza akceptację warunków dostawy i płatności oraz zastępują wszystkie inne słowne lub pisemnie wyrażone warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Ecoexpert Sp. z o.o. Realizacja zamówień następuje po przesłaniu potwierdzenia ze strony Ecoexpert Sp. z o.o. Do zamówienia zostanie przydzielony opiekun klienta, który będzie prowadził zadanie.
 1. Sklep jest wyłączną własnością Zakładu Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert Sp. z o.o.  z siedzibą w m. Krzywe, gm. Suwałki.
 2. Sklep jest dostępny pod adresem internetowymi: www.ipecoexpert.pl.
 3. Zakupów w Ecoexpert Sp. z o.o. mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne.
 4. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT), wyrażonymi w złotych polskich.
 5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.
 6. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.
 7. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie oferty zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 8. Każde zamówienie przesłane do Sklepu jest potwierdzane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez obsługę Sklepu.
 9. Zamówienia można składać każdego dnia bez względu na porę. Termin realizacji jest uzgadniany indywidualnie.
 10. Dokonywanie zamówień i dostarczanie towarów poprzez Sklep ważne jest tylko na terytorium Polski.
 11. Zamówiony towar zostanie dostarczony przez Ecoexpert Sp. z o.o. zgodnie z ustaleniami potwierdzonymi z zamawiającym.
 12. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru. Przesyłki wielkogabarytowe i niemożliwe do nadania spedycją dostarczamy własnymi środkami transportu, po wcześniejszym obopólnym uzgodnieniu. Ostateczny koszt przesyłki zostanie ustalony z klientem indywidualnie (telefonicznie lub mailowo). Dopiero wtedy zostanie ustalona ostateczna kwota do zapłaty.
 13. W przypadku przesyłki „za pobraniem", na fakturze widnieje adnotacja „Pobranie kurier".
 14. W przypadku większych zamówień, Ecoexpert Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo ich realizacji w osobnych partiach.
 15. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 60 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony.
 16. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona powinna wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin (co najmniej 14-dniowy) do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.
 17. Do momentu zapłaty całości wynagrodzenia wskazanego w zleceniu/formularzu zamówienia, wszystkie konstrukcje stanowią własność firmy Ecoexpert Sp. z o.o. W przypadku braku zapłaty wymaganej kwoty po okresie 7 dni od dnia wskazanego w fakturze sprzedaży jako ostateczny, towar zostanie zdeinstalowany i zabrany do siedziby firmy. Po uregulowaniu w/w należności koszty odbioru z Ecoexpert Sp. z o.o. pokrywa Zamawiający.
 18. Okres gwarancji na produkty Ecoexpert Sp. z o.o. wynosi od 12 do 24 miesięcy, w zależności od typu asortymentu. Podstawą rozpatrzenia gwarancji jest przekazanie pełnej dokumentacji fotograficznej wraz z opisem uszkodzeń na adres email: biuro@ipecoexpert.pl.
 19. W celu dokonania naprawy w obowiązku Klienta jest dostarczenie we własnym zakresie produktu/elementu do siedziby producenta.
 20. Ecoexpert Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
 21. Sklep dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach Ecoexpert. Sp. z o.o. była aktualna, a prezentowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku dokonania zamiany ceny towaru przez jego producenta przed zrealizowaniem złożonego zamówienia lub też czasowej niedostępności zamówionego towaru, Ecoexpert Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który ma prawo w takiej sytuacji odstąpić od zamówienia.
 22. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia chyba, że ustalono inaczej. Poprzez dostawę/wysyłkę należy rozumieć usługę wykonaną przez Ecoexpert Sp. z o.o. lub firmę spedycyjną. W obu przypadkach asortyment należy bezwzględnie sprawdzić w obecności kuriera/dostawcy – celem oceny kompletności i braku uszkodzeń towaru. W przypadku jakichkolwiek uszczerbków/roszczeń należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera/dostawcy. Tylko tak sporządzona dokumentacja będzie podstawą do reklamacji.  
 23. Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.
 24. Administratorem danych osobowych jest: Zakład Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert Sp. z o.o.. z siedzibą w m. Krzywe 62b. lok. 2, 16-402 Suwałki, 78, NIP: 844-235-09-71, wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435927.
 25. O przetwarzaniu danych osobowych dokładniej opisane jest w zakładce: Polityka Prywatności.
 26. Niektóre z naszych produktów wykonane są z drewna. Drewno to materiał organiczny i jako taki nie jest jednorodny i przewidywalny w 100%.
 27. Spękania w granicach normy i przebarwienia w drewnie, są normalną właściwością drewna, która jest typowa dla wszystkich gatunków. Są to naturalne procesy drewna i dlatego nie mogą podlegać reklamacji.
 28. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są przez Ecoexpert Sp. z o.o. poprzez pocztę tradycyjną lub elektroniczną.
 29. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego w dniu dostawy towaru.
 30. W przypadku otrzymania towaru wadliwego lub niezgodnego ze specyfikacją Klient ma prawo do jego wymiany bądź zwrotu.
 31. Ecoexpert Sp. z o.o. ma obowiązek uwzględnić uzasadnioną reklamację pod warunkiem, że została ona zgłoszona do 14 dni od odbioru dostawy.
 32. Ecoexpert Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie.
 33. Wszystkie zamówione elementy pod względem technologicznym zostaną wykonane przez Ecoexpert Sp. z o.o. zgodnie z ofertą złożoną drogą elektroniczną.
 34. Projekty, próbki, wzory, wydruki próbne i inne podobne prace wstępne, powstające w procesie twórczym i wykorzystujące zasoby bazy Ecoexpert Sp. z o.o.  dla potrzeb serwisu Ecoexpert Sp. z o.o. podlegają ochronie prawnej w myśl ustawy o „Prawie autorskim".  
 35. Ecoexpert Sp. z o.o. nie wyraża zgody na kopiowanie zdjęć, grafik, treści (szczególnie technicznych) lub filmów z niniejszej witryny internetowej, ani też na reprodukcję, modyfikację, udostępnianie do publicznej wiadomości (np. tryb przetargowy zapytania o cenę itp.), dystrybucję oraz inne wykorzystywanie materiałów na niej zawartych, zastrzegając sobie wszystkie prawa do ich treści oraz odwołując się do ochrony autorskiej produktów firmy Zakład Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert Sp. z o.o." 
 36. Jako producent małej infrastruktury związanej z rekreacją i ochroną przyrody itp. dopuszczamy w wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych sytuacjach możliwość ingerencji w nowo tworzonych projektach w zakresie merytoryczno-graficznym, maksymalnie w ilości 2 podejść do projektu (np. pojedyncza tablica, konstrukcja, itp.). Przekroczenie podanego pułapu wiąże się z dodatkową opłatą w zależności od stopnia ingerencji w dany produkt, po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu pomiędzy stronami. Gotowe produkty (wybrane z oferty sklepu) nie podlegają ingerencji, w szczególnych przypadkach wskazany kontakt telefoniczny/mailowy w celu ustalenia wartości korekt.
 37. Zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć Ecoexpert Sp. z o.o. jako właściciela serwisu ipecoexpert.pl z wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniem osób trzecich do odszkodowania za naruszenie ich praw oraz wyłączyć Ecoexpert Sp. z o.o. od odpowiedzialności za przekazane przez Zleceniodawcę materiały źródłowe np. zrealizowane prace, gotowe opracowania tablic, teksty, fotografie, ilustracje, itp. Nie ponosimy odpowiedzialności za gotowe do realizacji materiały, które otrzymujemy od klientów.
 38. Produkty personalizowane nie podlegają zwrotowi.
 39. W przypadku zamówień składanych przez osoby fizyczne wymaganą formą płatności jest pobranie u kuriera lub przedpłata na podstawie wystawionej faktury pro-forma.
 40. Montaż rozumiany jest jako złożenie w całość poszczególnych elementów konstrukcji (z wyjątkiem konstrukcji wielkogabarytowych, których elementy nie pozwalają na transport produktu w całości, np. ławki i daszki). Posadowienie w terenie oznacza zakotwienie konstrukcji w betonie w miejscu.
 41. Kiedy zamówienie nie uwzględnia posadowienia w terenie produktów przez wykonawcę, rozładunek, wypakowanie oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz stan techniczny produktów leży po stronie klienta.
 42. W przypadku zamówień zakładających posadowienie w terenie po stronie wykonawcy, w standardzie dostarczony zostanie beton. Przy zamówieniach nie obejmujących posadowienia w terenie zakup betonu leży po stronie klienta, chyba że ustalenia pomiędzy klientem, a wykonawcą zakładały inaczej.
 43. Produkty drewniane powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach. Drewno musi być składowane w przewiewnym oraz osłoniętym miejscu, jak najbardziej zbliżonym do warunków naturalnych. Za sposób oraz warunki przechowywania zamówionych produktów odpowiada klient. Jeżeli asortyment jest magazynowany niewłaściwie np. na zewnątrz panują niskie temperatury, a materiał drewniany został wniesiony do ciepłego pomieszczenia, to taki produkt nie podlega reklamacji, ponieważ został niewłaściwie przechowywany i został narażony na wysokie wahania temperatur, np. skutkującymi ponadnormatywnymi spękaniami.
  Produkty szczelnie „ostreczowane" na czas transportu winny być przez klienta jak najszybciej odwinięte i przechowywane w warunkach wskazanych powyżej, bowiem może to skutkować zaparzaniem materiału.
 44. Produkty które nie zostaną odebrane w ustalonym wcześniej terminie muszą być składowane w magazynie firmy Ecoexpert Sp. z o.o. Każdy dzień magazynowania nalicza dodatkową opłatę za 1 dzień począwszy od dnia w którym miał być dokonany odbiór. Opłata stanowi od 0,5% do 1% wartości produktu, w zależności od zamawianego asortymentu.
 45. Wszelkie ewentualne spory jakie wynikną w związku z realizacją zleceń strony będą się starały załatwić polubownie, a niedające się rozstrzygnąć wątpliwości poddane zostaną pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu właściwemu miejscowo dla Wykonawcy.