Wilk i ryś w Puszczy Augustowskiej

Przed nami kolejne zadanie przyrodnicze polegające na inwentaryzacji, oszacowaniu liczebności oraz wykonaniu waloryzacji przyrodniczej dwóch gatunków ssaków: wilka Canis lupus i rysia Lynx lynx w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005. W myśl ustawodawstwa zarówno krajowego (Rozporządzenie o ochronie gatunkowej zwierząt), jak i unijnego (Dyrektywa Siedliskowa) oba gatunki podlegają ścisłej ochronie gatunkowej oraz wymagają podejmowania działań z zakresu ochrony czynnej. Te dwa duże drapieżniki spełniają bardzo ważną funkcję w ekosystemach leśnych, a ich występowanie zależne jest od warunków siedliskowych jakie występują na danym terenie. Określenie zasobności siedlisk oraz oszacowanie liczebności obu gatunków w obszarze Ostoja Augustowska pomoże w jej lepszym zarządzaniu pod kątem zachowania cennych gatunków ssaków. Zadanie realizowane jest na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.
E.JD.